Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 18.05.2024

Vitajte na internetovom sídle Združenia obcí – regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy v Nitre

Oznamy

16.11.2023

5-dňový akreditovaný kurz: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE OBCE, MESTÁ, VÚC, ich ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

RVC Nitra daný kurz v r. 2024 neorganizuje. V prípade záujmu využite ponuku od RVC Trenčín. Členovia RVC Nitra majú pri danom kurze poplatok ako člen. 

V Nitre predpmetný AK my sme chceli zaradiť v r. 2025

Termín konania: 19. - 23. august 2024

Miesto konania: zasadačka v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ulica K dolnej stanici 20A, TRENČÍN

Bližšie informácie nájdete v pozvánke na stiahnutie: *** TU ***

Semináre

Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Typ seminára Voľné miesta
VIDEOZÁZNAM:
Správny poriadok (správne konanie) pre obce
01.03.2024 (Piatok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
VIDEOZÁZNAM:
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – Trhoviská, tržnice, jarmoky
01.03.2024 (Piatok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
VIDEOZÁZNAM:
Výberové konanie na riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy
11.03.2024 (Pondelok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ, Škola, MŠ Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
VIDEOZÁZNAM:
Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci
25.03.2024 (Pondelok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
VIDEOZÁZNAM:
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente
22.04.2024 (Pondelok)
-
30.06.2024 (Nedeľa)
OcÚ / MsÚ, Škola Online - VIDEOZÁZNAM ZÁZNAM z online seminára
ONLINE FORMA:
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev - problémy a chyby pri rokovaní, zápisnice z rokovania, rokovací poriadok, individuálne povinnosti a oprávnenia poslancov
21.05.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE)
PREZENČNÁ FORMA:
Pracovná cesta: Školstvo, obnoviteľná energia a miestna samospráva v Dolnom Rakúsku a Salzburg
22.05.2024 (Streda)
-
25.05.2024 (Sobota)
OcÚ / MsÚ Dolné Rakúsko - Salzburg Pracovná cesta Nahlasovanie ukončené
PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský
29.05.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra 10
PREZENČNÁ FORMA:
Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi samospráv
30.05.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra Malý seminár 33
ONLINE FORMA:
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA v obciach, v RO a PO zriadených obcou
04.06.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE)
ONLINE FORMA:
Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou
06.06.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE)
ONLINE FORMA:
STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
11.06.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE)
PREZENČNÁ FORMA:
STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
11.06.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra veľký PREZENČNÝ seminár 39
ONLINE FORMA:
Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl, MŠ a všetky typy škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa
12.06.2024 (Streda) Všetky školy, MŠ bez ohľadu na ich zriaďovateľa Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE)
PREZENČNÁ FORMA:
Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl, MŠ a všetky typy škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa
12.06.2024 (Streda) Všetky školy, MŠ bez ohľadu na ich zriaďovateľa budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra veľký PREZENČNÝ seminár 41
ONLINE FORMA:
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách (Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami)
13.06.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE)
PREZENČNÁ FORMA:
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách (Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami)
13.06.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra veľký PREZENČNÝ seminár 18
ONLINE FORMA:
Novela zákona o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
18.06.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) veľký ONLINE seminár (LIVE)
ONLINE FORMA:
Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z
20.06.2024 (Štvrtok)
-
21.06.2024 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Online seminár (LIVE) 2-dňový ONLINE seminár
Názov Termín konania Cieľová skupina Miesto konania Lektor
PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (3-dňový seminár)
18.09.2024 (Streda)
-
20.09.2024 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola hotel Atrium, Nový Smokovec Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová
PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár)
02.10.2024 (Streda)
-
04.10.2024 (Piatok)
OcÚ / MsÚ hotel Permon, Podbanské
PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský
13.11.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Mgr. Ladislav Briestenský
Názov Termín konania Cieľová skupina Typ seminára
Pracovné stretnutie pre EKONÓMOV /-KY ŠKOLY 15.05.2024 (Streda)
-
17.05.2024 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Škola CELOSLOVENSKÉ 3-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre ekonómov škôl
Majetok obcí - prvé praktické skúsenosti po novele zákona 14.05.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Základy kybernetickej bezpečnosti pre samosprávy 07.05.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Obecný podnik – v postavení registrovaného sociálneho podniku (CELOSLOVENSKÝ seminár) 30.04.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ CELOSLOVENSKÝ 1-dňový ONLINE seminár
Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2024 26.04.2024 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2024 26.04.2024 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO 24.04.2024 (Streda)
-
25.04.2024 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - novela účinná od 1.1.2024 23.04.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - novela účinná od 1.1.2024 23.04.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 18.04.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 18.04.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 17.04.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Správne poplatky (aktuálne zmeny zákona od 1.4.2024) a iné príjmy obce 16.04.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 11.04.2024 (Štvrtok) Škola, MŠ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Katastrálny zákon v praxi 10.04.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Katastrálny zákon v praxi 10.04.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 04.04.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 04.04.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo. PRAKTICKÝ PRÍKLAD odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023. tzv. kontrola účtovných súvzťažností k 31.12.2023 27.03.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo. PRAKTICKÝ PRÍKLAD odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023. tzv. kontrola účtovných súvzťažností k 31.12.2023 27.03.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj 26.03.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy z oblasti SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV 19.03.2024 (Utorok)
-
21.03.2024 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ 3-dňové pracovné stretnutie
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024 19.03.2024 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024 19.03.2024 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 3. stupeň (5-dňový ONLINE kurz) 15.03.2024 (Piatok)
-
19.04.2024 (Piatok)
Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ 5-dňový ONLINE kurz
Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci 13.03.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024 12.03.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2024. Novela Postupov účtovania od 1.1.2024 - praktické príklady. ZMENA Poznámok - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023. Nevyčerpané prostriedky z roku 2023 použité v roku 2024 12.03.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 28.02.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Výberové konanie na riaditeľa školy a orgány školskej samosprávy 27.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 2023 20.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne predpisy a prax MATERSKÝCH škôl 14.02.2024 (Streda) veľký ONLINE seminár (LIVE)
Verejné obstarávanie podľa súčasného platného stavu s dôrazom na zákazky s nízkymi hodnotami 13.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právny vzťah obcí a škôl / školských zariadení 08.02.2024 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce 06.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Obchodná verejná súťaž pri nakladaní s majetkom obce 06.02.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Nájom poľnohospodárskej pôdy a možnosti zväčšovania pôdneho fondu obce 31.01.2024 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Prax v eGovernmente miest, obcí, škôl a ako sa pripraviť na kontrolu 30.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Prax v eGovernmente miest, obcí, škôl a ako sa pripraviť na kontrolu 30.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 23.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2023 pre obce, príp. RO a PO, vypĺňanie daňového priznania za rok 2023 v podmienkach obcí, príp. RO a PO, zmeny v ZDP 2023 a 2024 16.01.2024 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 15.01.2024 (Pondelok)
-
31.01.2024 (Streda)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola ZÁZNAM z online seminára
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2023 12.12.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2023 12.12.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - JUDr. Helena Spišiaková (Susedské spory v obci a Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov) 08.12.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2023 08.12.2023 (Piatok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2023 08.12.2023 (Piatok) Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi podľa nových postupov účtovania platných od 1.1.2023 05.12.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona 29.11.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka za rok 2023 pre ZDRUŽENIA OBCÍ a INÉ NEZISKOVÉ organizácie a vybrané špecifické účtovné prípady 28.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
HLAVNÝ KONTROLÓR - nové povinnosti a úlohy 24.11.2023 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný pomer (uzatváranie a ukončovanie) a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023 21.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný pomer (uzatváranie a ukončovanie) a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023 21.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Daňové exekúcie 16.11.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 15.11.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie 14.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie 14.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Financovanie školstva v roku 2024 10.11.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov 09.11.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Príprava a realizácia smútočných obradov (občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, občiansky pohreb, uloženie urny) 07.11.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Novinky v SPRÁVE REGISTRATÚRY pre obce / mestá / školy a ďalšie ROPO 03.11.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE seminár) 26.10.2023 (Štvrtok)
-
27.10.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňové pracovné stretnutie
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 25.10.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Rozpočtové hospodárenie obce - Ekonomické minimum pre POSLANCOV 20.10.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026 19.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026 19.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest 17.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest 17.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Veľká novela zákona o majetku obcí od 1.11.2023 12.10.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 10.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 10.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár) 04.10.2023 (Streda)
-
06.10.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 3-dňové pracovné stretnutie
Nové právne predpisy v OCHRANE OVZDUŠIA so zameraním na povinnosti obcí a miest (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) 03.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Nové právne predpisy v OCHRANE OVZDUŠIA so zameraním na povinnosti obcí a miest (zákon o ochrane ovzdušia a vykonávacie vyhlášky, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia) 03.10.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - JUDr. Helena Spišiaková (Susedské spory) 27.09.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Zákon č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (pre potreby preneseného výkonu štátnej správy) 26.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Všeobecné záväzné nariadenia obcí - aktuálne problémy 19.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Všeobecné záväzné nariadenia obcí - aktuálne problémy 19.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti s účinnosťou od 1.7.2023, niektoré ustanovenia od 1.9.2023 18.09.2023 (Pondelok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňový seminár) 13.09.2023 (Streda)
-
14.09.2023 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňové pracovné stretnutie
Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci – organizačné zmeny, porušovanie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh 12.09.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný poriadok ŠKOLY v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2019 Z. z. a na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. + NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ 07.09.2023 (Štvrtok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovný poriadok ŠKOLY v nadväznosti na novelu zákona č. 138/2019 Z. z. a na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. + NOVÁ vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ 07.09.2023 (Štvrtok) Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.06.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 14.06.2023 (Streda)
-
15.06.2023 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie
Správny poriadok (správne konanie) pre obce 13.06.2023 (Utorok)
-
20.06.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový ONLINE seminár
Správny poriadok (správne konanie) pre obce 13.06.2023 (Utorok)
-
20.06.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový PREZENČNÝ seminár
XIV. Konferencia členský obcí a miest 06.06.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 31.05.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Dohody komplexne v r. 2023 30.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovná cesta: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, miestna samospráva v Dolnom Rakúsku a Západné Čechy 17.05.2023 (Streda)
-
20.05.2023 (Sobota)
Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov v obciach, RO a PO zriadených obcou 16.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Praktická aplikácia sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov v obciach, RO a PO zriadených obcou 16.05.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie 11.05.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Správa listinných a elektronických dokumentov - elektronické vyraďovacie konanie 11.05.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona 10.05.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Kyberšikana - pomoc , vzdelávanie, prevencia 05.05.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve 27.04.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 26.04.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Štatút a organizačný poriadok obce 25.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Štatút a organizačný poriadok obce 25.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Sociálna oblasť a samospráva - posudzovanie odkázanosti na sociálne služby a jej ďalšie povinnosti 20.04.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 18.04.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv 18.04.2023 (Utorok)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 13.04.2023 (Štvrtok) Škola, MŠ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente 13.04.2023 (Štvrtok) Škola, MŠ veľký PREZENČNÝ seminár
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce / mesta 12.04.2023 (Streda) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Účtovník / účtovníčka - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce / mesta 12.04.2023 (Streda) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Účtovník / účtovníčka - OcÚ/MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikaní z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – Trhoviská, tržnice, jarmoky 05.04.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady 30.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ohlasovanie drobných stavieb obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady 30.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 29.03.2023 (Streda) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Odpadové hospodárstvo obce – zmeny a nové povinnosti v roku 2023 28.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Podvojné účtovníctvo pre obce / mestá, VÚC a ich RO a PO 27.03.2023 (Pondelok)
-
04.04.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 5-dňový akreditovaný kurz
Postupy účtovania v NEZISKOVEJ účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva 24.03.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
RVC Trnava - pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy Z OBLASTI SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV 22.03.2023 (Streda)
-
24.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 3-dňové pracovné stretnutie
Predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 22.03.2023 (Streda) veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj 21.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre starostov a primátorov (3-dňový seminár) 15.03.2023 (Streda)
-
17.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ Viac dňový seminár
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 14.03.2023 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou a VÚC v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 14.03.2023 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Správa registratúry pre začiatočníkov v obciach a ROPO (2-dňový kurz od A po Z) 13.03.2023 (Pondelok)
-
31.03.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola VIDEO Záznam zo seminára
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 2. stupeň (5-dňový ONLINE kurz) 10.03.2023 (Piatok)
-
28.04.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ 5-dňový ONLINE kurz
Zákon o pohrebníctve v praxi samospráv – spravovanie cintorínov 09.03.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 07.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023. Nové Postupy účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2023. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022 07.03.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke) 16.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke) 16.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 pre obce, VÚC a ROPO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti 14.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Základy verejného obstarávania v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedálni a ostatných RO, PO (2-dňový ONLINE kurz) 10.02.2023 (Piatok)
-
17.02.2023 (Piatok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňový ONLINE kurz
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 09.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Aktuálna novela zákona o slobode informácií účinná od 1.1.2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy 07.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Aktuálna novela zákona o slobode informácií účinná od 1.1.2023 a riešenia najčastejších problémov z praxe samosprávy 07.02.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
HLAVNÝ KONTROLÓR – povinnosti HK v 1. polroku 2023 03.02.2023 (Piatok) Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev 02.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev 02.02.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme 31.01.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 pre obce, vypĺňanie daňového priznania za rok 2022 v podmienkach obcí, zmeny v ZDP 2022 a 2023 26.01.2023 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 24.01.2023 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a VZOROVÝ PRACOVNÝ PORIADOK ŠKOLY 18.01.2023 (Streda) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Povoľovanie výrubu drevín 13.01.2023 (Piatok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov 02.01.2023 (Pondelok)
-
31.01.2023 (Utorok)
OcÚ / MsÚ ZÁZNAM z online seminára
Pokladnica obce, mesta, VÚC a ich RO a PO (vedenie, účtovanie, kontrola) a obeh účtovných dokladov 13.12.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 08.12.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v OBCIACH k 31.12.2022 06.12.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Právne základy územnej samosprávy pre novozvolených štatutárov obcí, miest a poslancov OZ, MZ 01.12.2022 (Štvrtok)
-
02.12.2022 (Piatok)
OcÚ / MsÚ 2-dňový PREZENČNÝ seminár
Mzdová účtovníčka v 4.Q r. 2022 29.11.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Účtovná závierka v NEZISKOVÝCH organizáciách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2022 25.11.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 24.11.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou / VÚC k 31.12.2022 22.11.2022 (Utorok) Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 15.11.2022 (Utorok)
-
16.11.2022 (Streda)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové pracovné stretnutie
Zodpovedná osoba - aktualizačné preškolenie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov 08.11.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Organizačný poriadok školy so zapracovanými novými vyhláškami v školstve 25.10.2022 (Utorok) Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský 21.10.2022 (Piatok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce, mesta 20.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne obce, mesta 20.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh 18.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – príprava a priebeh 18.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce / mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí / miest a VÚC 13.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce / mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí / miest a VÚC 13.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 11.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. 11.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Kyberšikana - pomoc, vzdelávanie, prevencia a podpora 06.10.2022 (Štvrtok) OcÚ / MsÚ, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 04.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 04.10.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár) 28.09.2022 (Streda)
-
29.09.2022 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 27.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 27.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Novela Zákonníka práce od 1.10.2022 20.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký ONLINE seminár (LIVE)
Novela Zákonníka práce od 1.10.2022 20.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola veľký PREZENČNÝ seminár
Delimitácia funkcie starostu – bezpečné ukončenie funkčného obdobia 19.09.2022 (Pondelok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Delimitácia funkcie starostu – bezpečné ukončenie funkčného obdobia 19.09.2022 (Pondelok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Odpadové hospodárstvo obce – posledné schválené zmeny v roku 2022 13.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký ONLINE seminár (LIVE)
Odpadové hospodárstvo obce – posledné schválené zmeny v roku 2022 13.09.2022 (Utorok) OcÚ / MsÚ veľký PREZENČNÝ seminár
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 1. stupeň (5-dňový ONLINE kurz) 09.09.2022 (Piatok)
-
14.10.2022 (Piatok)
Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ, Iní záujemcovia 5-dňový ONLINE kurz
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňové) 07.09.2022 (Streda)
-
08.09.2022 (Štvrtok)
OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola 2-dňové pracovné stretnutie

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk