Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

HLAVNÝ KONTROLÓR – praktický výkon kontrolnej činnosti v roku 2021

Začiatok seminára12.03.2021 - 08:00
(Piatok )
Koniec seminára14.03.2021 - 18:00
(Nedeľa )
Začiatok prezentácie 12.03.2021 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania10.03.2021 - 16:00
(Streda )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Video seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať cez FORMULÁR NA OTÁZKY 12.-14.3.2021 (kliknite na názov).

 • Formulár na otázky bude dostupný aj počas VIDEO seminára po celú dobu sprístupnenia pod oknom samotného seminára.

 • Otázky pošleme p. lektorke na zodpovedanie až po skončení sprístupnenia VIDEO seminára a účastníkom dáme dodatočne odpoveď písomnou formou alebo formou VIDEO nahrávky.

 • Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy;

Pokyny na Videozáznam

Dôležité pre Vás je:

 • vybrať si ľubovoľný deň a čas, kedy si chcete VIDEO seminár pozrieť;

 • k semináru sa môžete opätovne vrátiť po celú dobu sprístupnenia;

 • VIDEO seminár nie je možné uložiť do PC.

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 14:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie VIDEO seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenieTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba internet a reproduktory (sluchátka);

- okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. 

Technické požiadavky

- pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte rýchly internet);

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge - ODPORÚČAME

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (prípadne Vám ide obraz, ale nejde zvuk) v jednom prehliadači, vyskúšajte druhý. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (link) sa používa v inom prehliadači;

Program
 1. Novely všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na praktický výkon kontrolnej činnosti (zákon o obecnom zriadení, zákon o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)

 2. Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti

 3. Ako spracovať stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020

 4. Diskusia a konzultácie s lektorkou k téme prednášky 

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene VIDEO seminára pre nečlena je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. Najneskôr 1 deň pred konaním VIDEO seminára Vám prídu ešte 2 emaily: 1. Materiál k semináru a 2. Pokyny na spustenie VIDEO seminára. Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM atď.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za VIDEO seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za VIDEO seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk