Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.12.2023

Účtovníctvo – rozpočtovníctvo obcí / RO / PO v roku 2021, Nové metodické usmernenia v oblasti účtovníctva pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky

2-dňový seminár

Začiatok seminára13.09.2021 - 10:00
(Pondelok)
Koniec seminára14.09.2021 - 12:00
(Utorok)
Začiatok prezentácie 13.09.2021 - 09:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania07.07.2021 - 16:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 90 - 175
Poplatok nečlen105 - 190
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah

Na základe vyhlášky č. 241 zo dňa 12.8.2021 k obmedzeniam hromadných podujatí Vás informujeme, že seminár sa uskutoční v režíme OTP (osoba je: očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19)!
Za osobu v režíme OTP sa považuje: 
a) osoba plne očkovaná
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 
Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje: 
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, 
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 
Pri vstupe do hotela / na hromadné podujatie – seminár je potrebné sa preukázať príslušným potvrdením z režímu OTP.
 
Osoby, ktoré sa nepreukážu potvrdením z režímu OTP sa nemôžu seminára zúčastniť.
 

Varianta č. 1 (ubytovanie, strava, bez dopravy) - 155 eur / osoba

Varianta č. 2 (ubytovanie, strava, s dopravou) - 175 eur / osoba

Varianta č. 3 (bez nocľahu a večere, s obedom 2. deň, bez dopravy) - 90 eur / osoba

Varianta č. 1 (ubytovanie, strava, bez dopravy) - 170 eur / osoba

Varianta č. 2 (ubytovanie, strava, s dopravou) - 190 eur / osoba

Varianta č. 3 (bez nocľahu a večere, s obedom 2. deň, bez dopravy) - 105 eur / osoba

 • Ubytovanie: 2 osoby / izba

 • Obed a večera (13.9.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál)

 • Obed (14.9.) -  jednotné menu, vyznačiť v záväznej prihláške

 • Samostatná izba je možná len v prípade, že bude dostatok voľných izieb. Cena za samostatnú izbu je: + 39 eur / osoba / noc - vyznačiť v záväznej prihláške

Opatrenia a obmedzenia v hoteli:

 • momentálne Vám nevieme upresniť opatrenia a obmedzenia v hoteli, ktoré budú aktuálne v septembri. V dostatočnom predstihu budeme prihlásených účastníkov samozrejme informovať.
Program

a) Pohľadávky - definícia pohľadávok podľa zákona o účtovníctve, oceňovanie pohľadávok, analytické účty a analytická evidencia, členenie pohľadávok na krátkodobé a dlhodobé, pohľadávky a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej činnosti, opravné položky k pohľadávkam, odpis pohľadávok,  odsúhlasenie pohľadávok v  účtovníctve a v rozpočtovníctve, inventarizácia pohľadávok, vykazovanie pohľadávok v účtovnej závierke 
 
b) Záväzky -  definícia záväzkov podľa zákona o účtovníctve, oceňovanie záväzkov, analytické účty a analytická evidencia, členenie záväzkov na krátkodobé a dlhodobé, záväzky  a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej činnosti, nevyfakturované dodávky, rezervy; odsúhlasenie záväzkov v účtovníctve a v rozpočtovníctve, inventarizácia záväzkov, vykazovanie záväzkov v účtovnej závierke 

 • Metodické usmernenie k účtovaniu prevodu správy majetku v samospráve – prevod správy dlhodobého majetku, zásob a pohľadávok;

 • Metodické usmernenie k účtovaniu zámeny majetku;

 • Metodické usmernenie k účtovaniu DPH – prenos daňovej povinnosti, finančný prenájom;

 • Metodické usmernenie k účtovaniu garantovaných energetických služieb;

 • COVID-19 a s tým spojené účtovné prípady;

 • Stravovanie zamestnancov – stravné lístky, elektronické stravné karty, peňažný príspevok na stravovanie.

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa (podľa varianty 1,2,3): honorár lektorov, pracovný materiál, ubytovanie, doprava, raňajky, obedy, večera, občerstvenie počas prestávok a pre ubytovaných: župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať až po uzavretí prihlasovania t.j. 7.7.21 , kedy bude prihláseným účastníkom emailom poslaná POZVÁNKA na uhradenie poplatku.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 100 osôb.

Miesto konania

hotel Sitno - Vyhne

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk