Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.12.2023

CELOSLOVENSKÉ 3-dňové: Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky

3-dňovové pracovné stretnutie

Začiatok seminára25.10.2021 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára27.10.2021 - 14:00
(Streda)
Začiatok prezentácie 25.10.2021 - 08:30
(Pondelok)
Koniec nahlasovania19.10.2021 - 16:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 50 € / osoba
Poplatok nečlen90 € / osoba
Poplatok člen RVC Martin 50€ / osoba
Poplatok člen RVC Košice 70€ / osoba
Poplatok člen RVC Rovinka 50€ / osoba
Poplatok člen RVC Michalovce 70€ / osoba
Poplatok člen RVC Senica 50€ / osoba
Poplatok člen RVC Prešov 70€ / osoba
Poplatok člen RVC Trenčín 50€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 50€ / osoba

Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • CELOSLOVENSKÉ 3-dňové ONLINE pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • personalistky a mzdárky obcí, miest, škôl, ROPO
Obsah
Otázky na seminár (lektora)
 • Otázky môžete posielať počas online seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený od 10:00 hod. a nachádzať sa bude každý deň pod oknom prebiehajúceho seminára (v spodnej časti stránky). 
 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • V závere seminára (každého dňa) bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom dňa 22.10.2021 (piatok) najneskôr do 12:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu. Dňa 22.10.2021 (piatok) najneskôr do 12:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára - LINK bude platný na všetky 3 dni;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

- do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

- po sprístupnení SEMINÁRA od 8:30 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne v strede (po otvorení LINKU nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Z ONLINE seminára získavate BONUS - AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý si môžete pozrieť JEDEN KRÁT v jednom zo 7 dní vrátane víkendu / sviatku. Je na Vás, ktorý konkrétny deň a hodinu si na pozriete záznamu zvolíte. Záznam zo VŠETKÝCH dní bude sprístupnený od 28.10. – 3.11. (štvrtok - streda) od 7:00 - 23:59 h.. Po skončení každého dňa (seminára) obdržíte nový email - POKYNY na spustenie ZÁZNAMU z konkrétneho dňa. Pôjde vždy o nový LINK s unikátnym kódom.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť (v kancelárii alebo doma).

 • Vybrať si deň, kedy budete mať dostatok času si záznam pozrieť, lebo nie je možné sa k nemu v iných dňoch vrátiť / opakovane pozrieť.

 • ZÁZNAM nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge - ODPORÚČAME

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (prípadne Vám ide obraz, ale nejde zvuk) v jednom prehliadači, vyskúšajte druhý. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (link) sa používa v inom prehliadači;

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

- V prípade potreby (niečo nefunguje) obratom volajte Ing. Ivana Koprdu (ZO - RVC Nitra): 0903 484 542

Program

Základy pracovného práva 

 • prehľad pracovného práva obcí a škôl s dôrazom na zmeny v legislatíve 

 • prehľad mzdovej legislatívy 

 • formy pracovného pomeru 

 • všeobecné pojmy (nie len) Zákonníka práce 

 • predzmluvné vzťahy 

 • pracovná zmluva  

 • pracovný čas 

 • doručovanie 

 • skúšobná doba 

 • povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru 

 • skončenie pracovného pomeru 

 • odstupné a odchodné

 • špecifiká práce nadčas 

Ochrana osobných údajov sa stále mení, a je potrebné sledovať nielen predpisy a usmernenia týkajúce sa osobných údajov ale aj osobitné predpisy ako je Zákonník práce, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podobne. 

Ochrana osobných údajov z pohľadu personalistiky a miezd 

 • čo znamená GDPR pre personalistov? 

 • čo môžeme mať v osobnom spise – a čo nie – a hlavne prečo?

 • informačná povinnosť pre zamestnanca podľa GDPR 

 • náležitosti pracovnej zmluvy a dohôd z pohľadu GDPR a ochrany osobných údajov 

 • kedy a na čo je potrebný súhlas na spracovanie osobných údajov a aké sú jeho náležitosti 

 • identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch 

 • zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch

 • nakladanie s údajmi o zdravotnom stave zamestnancov 

 • likvidácia osobných údajov zamestnancov 

Personálna práca a starostlivosť o zamestnancov

 • Úlohy personálnej práce na obciach a školách

 • Prehľad legislatívy, ktorá upravuje starostlivosť o zamestnancov 

 • Zákonná sociálna starostlivosť 

 • Sociálny fond – kolektívne vyjednávanie, kolektívne zmluvy 

 • Medziľudské vzťahy

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene 3-dňového online seminára pre nečlena, prípadne člena z iného RVC je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: Potvrdenie - prihlásenie na seminár ako NEČLEN, príp. člen iného RVC.

Najneskôr 1 deň pred konaním online seminára Vám prídu ešte 2 emaily: 1. Materiál k semináru a 2. Pokyny na spustenie online seminára. Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM atď. V prípade, že Vám emaily neprídu do 14:00 h., prosíme obratom nás kontaktujte.
Po skončení online seminára (každého dňa) Vám príde podľa pokynov email ohľadom ZÁZNAMU z online seminára.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk