Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.12.2023

Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv (VIDEO ZÁZNAM zo seminára 14.2.22)

VIDEO ZÁZNAM zo seminára dňa 14.2.2022

Začiatok seminára30.05.2022 - 06:00
(Pondelok)
Koniec seminára05.06.2022 - 23:30
(Nedeľa)
Začiatok prezentácie 30.05.2022 - 06:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania26.05.2022 - 18:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • VIDEO Záznam zo seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah
Otázky na seminár (lektora)
 • Vzhľadom na skutočnosť, že ide o VIDEO ZÁZNAM zo seminára dňa 14.2.2022 nie je možné položiť nové otázky.

 • Záznam obsahuje 25 otázok, ktoré boli položené od účastníkov v deň konania a môžete si ich vypočuť na konci videa v časti otázky / odpovede.

Pokyny na VIDEO seminár

VIDEO ZÁZANAM bude pre všetkých prihlásených sprístupnený 7 dní v termíne: 30.5. – 5.6. 2022 (pondelok – nedeľa).

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Po spustení záznamu nie je možné ho opätovne spustiť na inom PC a v inom prehliadači, okrem toho na ktorom bol záznam prvý krát spustený.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;
- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;
- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas záznamu, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie video záznamu Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge - ODPORÚČAME

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

V prípade problémov s video záznamom obratom volajte Ing. Ivana Koprdu (ZO - RVC Nitra): 0903 484 542

Program
 1. Prehľad novej „koronalegislatívy“ dotýkajúcej sa ochrany súkromia a osobných údajov

 2. Prehľad najdôležitejších povinností obcí podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov

 3. Bezpečnostná dokumentácia obcí (bezpečnostný projekt)

 4. Zodpovedná osoba obce za ochranu OÚ

 5. Najčastejšie nedostatky samospráv pri dodržiavaní GDPR legislatívy

 6. Sankcie za porušenie GDPR legislatívy

 7. Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov obcí

 8. Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch 

 9. Súkromie zamestnanca na pracovisku

 10. Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov z podujatí obce

 11. Obecné noviny: pravidlá uverejňovania podobizní, oznamov a ďalších osobných údajov

 12. Pravidlá zverejňovania citlivých údajov na oficiálnom webovom sídle a na úradnej tabuli

 13. Odpoveď lektora na 25 otázok, ktoré prišli od účastníkov počas online seminára 14.2.2022

Doplňujúce informácie

Podľa počtu prihlásených osôb v prihláške je prístup na video záznam nasledovný: 1 osoba = 1 poplatok = 1 emailová adresa = 1 prístup na video záznam, 2 osoby = 2 poplatky = 2 emailové adresy = 2 prístupy na video záznam atď.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia video záznamu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, resp. zrušenie video záznamu z organizačných dôvodov.

V cene video záznamu je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok za video záznam nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za video záznam prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 26.5.2022 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Po prihlásení na video záznam Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Dňa 27.5.2022 (piatok) Vám budú poslané 2 emaily: 1. Materiál k semináru a 2. Pokyny na spustenie VIDEO ZÁZNAMU zo seminára. Emaily budú chodiť nezávisle od seba.
- V prípade, že Vám nepríde niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložku REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Miesto konania

Video seminár

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk