Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

ONLINE FORMA:
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový seminár)

CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára28.09.2022 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára29.09.2022 - 14:00
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 28.09.2022 - 08:45
(Streda)
Koniec nahlasovania23.09.2022 - 23:59
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen65 € / osoba

Poplatok člen RVC Martin 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Rovinka 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Senica 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trenčín 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 40€ / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • peronalisti a mzdári obcí, škôl a inštitúcií

 • riaditelia škôl

Cieľ seminára
 • Prvý deň stretnutia je venovaný legislatívnym zmenám v školstve, ktoré ovplyvnili pracovnoprávne vzťahy v školstve zamerané na pracovný čas, evidenciu pracovného času, špecifiká práce nadčas;

 • Druhý deň stretnutia je zameraný na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa;

 • Je potrebné si uvedomiť, že legislatívne zmeny je potrebné premietnuť aj do každodennej praxe. Možno zistíte že je potrebné upraviť niektoré zaužívané postupy, možno si len potvrdíte vlastné postupy, a pravdepodobne získate námety a informácie, ako vysvetliť takéto povinnosti zamestnancom; 

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky môžete posielať počas online seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený každý deň od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • V závere každého dňa bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom dňa 27.9.2022 (utorok) najneskôr do 12:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu. Dňa 27.9.2022 (utorok) najneskôr do 12:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie ONLINE seminára;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu - LINK BUDE PLATNÝ NA OBA DNI.Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

- do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne v strede (po otvorení LINKU nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

V prípade potreby, ak sa stane, že Vám niečo nefunguje obratom volajte Ing. Ivana Koprdu - 0903 484 542

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového ONLINE seminára získava AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Oba záznamy budú sprístupnené  po dobu 7 dní (vrátane víkendu) v termíne 30. 9. - 6. 10. 2022 (piatok - štvrtok)Získanie ZÁZNAMOV nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznamy dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár.

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení každého dňa (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu z konkrétneho dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox - obsahuje funkciu obraz v obraze (do popredia si dáte okno seminára a v pozadí môžete pracovať, sledovať otázky.....)

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

1. Pracovný čas a doba odpočinku

2. Legislatívne východiská 

3. Dojednanie pracovného času, nadčasu a pracovnej pohotovosti

4. Určovanie pracovného času u zamestnávateľa  

5. Rozvrhovanie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné

6. Pružný pracovný čas 

 • vymedzenie úsekov základného a voliteľného pracovného času

 • pružný pracovný čas pri pracovnej ceste (praktické problémy a § 89 ZP)

 • pružný pracovný čas pri prekážke v práci (§ 143 ZP)

7. Prestávka v práci

8. Práca nadčas

 • výnimočnosť práce nadčas, prechodná a naliehavá zvýšená potreba práce

 • dojednanie práce nadčas (možnosť dohody na celom rozsahu, súhlas s výkonom práce nadčas v pracovnej zmluve)

 • práca nadčas, mzdové zvýhodnenie, pracovné voľno, náhradné voľno

 • rozsah a plánovanie práce nadčas

9. Niektoré aspekty pracovného času pri domáckej práce

 • rozsah, organizácia a evidencia pracovného času pri domáckej práci

10. Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky

 • niektoré aspekty § 99 ZP – miesto evidencie, forma evidencie, čas vedenia 

11. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pracovný čas

 • rozsah pracovného času, rozsah práce,

 • evidencia práce, evidencia pracovného času

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024

2. Dodatky ku kolektívnym zmluvám na rok 2022 

3. Postupy pri podnikovom kolektívnom vyjednávaní

4. Ako zosúladiť pracovný poriadok a novú podnikovú kolektívnu zmluvu 

5. Rozpočet a pravidlá tvorby sociálneho fondu

 •  vzorové ustanovenia a námety/pomôcky pre podnikovú kolektívnu zmluvu a zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu 
Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár ako člen RVC: Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava príp. ako NEČLEN Vám príde obratom potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

1 deň pred konaním online seminára t.j. 27.9.2022 všetkým prihláseným osobám prídu 2 emaily: 1. Materiál k ONLINE semináru a 2. Pokyny na spustenie ONLINE seminára (LINK bude platný na OBA dni). Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V cene 2-dňového online seminára je zahrnuté: záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za 2-dňový online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za 2-dňový online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 23. 9. 2022 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke, ktorá Vám príde obratom po prihlásení).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk