Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 28.09.2023

PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie

Začiatok seminára24.11.2022 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára24.11.2022 - 15:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 24.11.2022 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania22.11.2022 - 16:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba

Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, riaditelia obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnanci poverení agendou, ktorá je zhodná s obsahovým zameraním uvedeným nižšie;
Cieľ seminára
 • umožniť poskytnutie osobnej konzultačnej podpory lektora na prediskutovanie konkrétnych situácií, v ktorých samospráva potrebuje odbornú pomoc;
Obsah
 • na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie;
 • polhodinové (pri komplikovanejších témach hodinové) osobné stretnutia podľa harmonogramu, ktorý podľa prihlášok spracuje ZO - RVC Nitra;
 • žiadateľ o konzultáciu vopred pomenuje tému konzultovaného problému a na stretnutie prinesie všetky relevantné doklady a informácie, ktoré sa k téme konzultácie vzťahujú (v tlačenej alebo v elektronickej forme).
 • konzultačný deň je určený len pre členov RVC Nitra.
 • Služby konzultanta sú hradené z prostriedkov RVC Nitra a prihláseným členom, ktorí sa konzultácie zúčastnia, sú poskytované bezplatne.
 • Ak sa člen RVC prihlási na konzultáciu a nedostaví sa na ňu v dohodnutom termíne napriek tomu, že o neúčasti nedal RVC Nitra informáciu najneskôr do 10-tej hod. v deň pred konzultáciou, má povinnosť nahradiť RVC hodnotu reálnych finančných nákladov, ktoré na konzultáciu nemohli byť využité – v čiastke 16 € za každých 30 minút rezervovaného času.
 • Pokiaľ by bol Váš problém rozsiahlejší a vyžadoval by si ďalšie stretnutie s konzultantom, finančná odmena pre neho bude vecou Vašej vzájomnej dohody.
Program

Zoznam tém, ktoré môžete s lektorom konzultovať:

 • Kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov a organizačných zložiek v organizme samosprávy,
 • Riadenie samosprávy, rozhodovacie procesy,
 • Vedenie zasadnutí obecných zastupiteľstiev - ich príprava, priebeh a výstupy,
 • Nakladanie s majetkom obce,
 • Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve (okrem otázok mzdového účtovníctva a sociálneho zabezpečenia),
 • Odporúčania pre postup pri riešení konfliktných situácií;
Miesto konania

kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk