Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023

Seminár sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára04.10.2022 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára04.10.2022 - 13:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 04.10.2022 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania30.09.2022 - 16:00
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah

UPOZORNENIE pre účastníkov PREZENČNOU formou:

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 30 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania.

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 4.10.2022 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • účastníci seminára sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára, bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formy. Pri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program
 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO

 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti

 • Úpravy rozpočtu po 31.8. 2022

 • Prijímanie návratných zdrojov financovania a zapájanie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2022

Konkrétne príklady:

 1. Ako sa zmení výkaz FIN 1-12 po uznesení zastupiteľstva o použití prostriedkov rezervného fondu

 2. Ako sa zmení výkaz FIN 1-12 po uznesení zastupiteľstva o zmene rozpočtu – použitie prostriedkov rezervného fondu

 3. Akým spôsobom uvedené prípady zahrnúť do evidencie rezervného fondu

 4. Zapájanie prostriedkov RF a návratných zdrojov financovania do rozpočtu po dátume 31.8.20xx

 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO

 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce

 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO

 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet   

 • Vplyv zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tvorbu rozpočtu

 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.

 • Zámery a ciele programového rozpočtu.

 • Merateľné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.

 • Hodnotiaca správa ako súčasť záverečného účtu obce.

 • Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce

 • Odpovede na otázky

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Materiál pre účastníkov posielame emailom 1 deň pred konaním seminára. Pokiaľ sa jedná o online seminár, posielame emailom aj pokyny na spustenie online seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára (ak je súčasťou seminára)

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária Kasmanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk