Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce / mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí / miest a VÚC

Seminár sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára13.10.2022 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára13.10.2022 - 13:30
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 13.10.2022 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania11.10.2022 - 16:00
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • zamestnanci obcí / miest / VÚC

 • zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC

Obsah
 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 30 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formy. Pri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program

1.    Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z.n.p. - vybrané ustanovenia

 • subjekty verejnej správy 

 • verejné prostriedky 

 • rozpočet, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia

 • kódy zdrojov

 • príručka na zostavenie návrhu rozpočtu

 • výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu 

 • nevyčerpané prostriedky podľa paragrafu 8

 • použitie dotácií 

 • poskytovanie preddavkov (účtovanie)

 • osobitosti rozpočtových organizácií 

 • osobitosti príspevkových organizácií 

 • reprezentačné výdavky (vnútorný predpis, účtovanie) 

2.    Zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p. - vybrané ustanovenia

 • rozpočet obce

 • základné pravidlá zostavovania rozpočtu

 • príjmy a výdavky rozpočtu

 • vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu

 • viacročný rozpočet

 • rozpočtové provizórium 

 • zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia 

 • časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

 • peňažné fondy obcí, rezervný fond (účtovanie)

 • záverečný účet obce (obsah a účtovanie)

 • pravidlá používania návratných zdrojov financovania

 • osobitosti hospodárenia obcí 

 • poskytovanie dotácií z rozpočtu obce (účtovanie)

materiál: vzor rozpočtových opatrení, vzor záverečného účtu, vnútorný predpis na reprezentačné výdavky ...

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Materiál pre účastníkov posielame emailom 1 deň pred konaním seminára. Pokiaľ sa jedná o online seminár, posielame emailom aj pokyny na spustenie online seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára (ak je súčasťou seminára)

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk