Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA - ZRUŠENÁ:
Právne základy územnej samosprávy pre novozvolených štatutárov obcí, miest a poslancov OZ, MZ

Seminár sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica a Trenčín

Začiatok seminára01.12.2022 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára02.12.2022 - 13:30
(Piatok )
Začiatok prezentácie 01.12.2022 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania21.11.2022 - 08:00
(Pondelok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra cena podľa počtu osôb viď. OBSAH
Poplatok nečlen80 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňový PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • seminár určený najmä pre novozvolených starostov / primátorov a poslancov OZ, MZ
Obsah

Účastnícky POPLATOK za 2-dňový PREZENČNÝ seminár: 

 • Člen ZO – RVC Nitra: 15 € / 1 osoba  |     30 € / 2 osoby  |    45 € / 3 a viac osôb

 • NEČLEN:    80 € / osoba     


 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 30 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania.

Prihlásených účastníkov na naše semináre upozorňujeme, že v prípade ak Vám nepríde niektorý email riadne do doručenej pošty a zadali ste v prihláške niektorého z uvedeného emailového klienta:

 • @gmail.com - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY – pomôcka: gmail v prehliadači má hore možnosť vyhľadať emaily – kolonka: Hľadajte v pošte. Sem zadajte rvcnitra@rvcnitra.sk a nájde Vám všetky emaily od nás vo všetkých záložkách.

 • @zoznam.sk / @zmail.sk - je potrebné si skontrolovať záložku REKLAMY.

 • @azet.sk - je potrebné si skontrolovať záložku NOVINKY – azet Vás neupozorní, že tam máte novú poštu.

 • Pokiaľ máte iného klienta – skontrolujte si záložky napr. Spam, Nevyžiadaná pošta atď.

Otázky na seminár (lektora)
 • účastníci seminára sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára, bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu) od 3. - 9.12.2022 Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formy

 • Pri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program
 • Rozdiely medzi samosprávou, štátnou správou a súkromnou správou 

 • Kompetenčné právo: čo je v kompetencii starostu, zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva 

 • Zástupca starostu obce - čím ho možno poveriť 

 • Prednosta obecného úradu - čím ho možno poveriť 

 • Právo veta starostu - pozastavenie výkonu uznesení zastupiteľstva starostom 

 • Ukladanie úloh zastupiteľstvom starostovi, prednostovi, obecnému úradu, hlavnému kontrolórovi 

 • Nakladanie s majetkom obcí 

 • Obecné zastupiteľstvo – kompetencie, príprava zasadaní, zasadnutia, uznesenia 

 • Komisie, rada - úlohy a kompetencie 

 • Dozor prokuratúry a rozhodovacia činnosť súdov vo veciach samosprávy 

 • Postavenie poslancov zastupiteľstva - práva a povinnosti, odmeňovanie poslancov 

 • Aktuálna problematika všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obcí 

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Materiál pre účastníkov posielame emailom 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene PREZENČNÉHO seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektorov, občerstvenie (voda, káva, čaj) materiál v elektronickej podobe poslaný vopred a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 29.11.2022 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk