Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie

Začiatok seminára26.04.2023 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára26.04.2023 - 15:00
(Streda )
Začiatok prezentácie 26.04.2023 - 09:00
(Streda)
Koniec nahlasovania24.04.2023 - 16:00
(Pondelok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba

Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, riaditelia obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnanci poverení agendou, ktorá je zhodná s obsahovým zameraním uvedeným nižšie;
Cieľ seminára
 • umožniť poskytnutie osobnej konzultačnej podpory lektora na prediskutovanie konkrétnych situácií, v ktorých samospráva potrebuje odbornú pomoc;
Obsah
 • na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie;
 • polhodinové (pri komplikovanejších témach hodinové) osobné stretnutia podľa harmonogramu, ktorý podľa prihlášok spracuje ZO - RVC Nitra;
 • žiadateľ o konzultáciu vopred pomenuje tému konzultovaného problému a na stretnutie prinesie všetky relevantné doklady a informácie, ktoré sa k téme konzultácie vzťahujú (v tlačenej alebo v elektronickej forme).
 • konzultačný deň je určený len pre členov RVC Nitra.
 • Služby konzultanta sú hradené z prostriedkov RVC Nitra a prihláseným členom, ktorí sa konzultácie zúčastnia, sú poskytované bezplatne.
 • Ak sa člen RVC prihlási na konzultáciu a nedostaví sa na ňu v dohodnutom termíne napriek tomu, že o neúčasti nedal RVC Nitra informáciu najneskôr do 10-tej hod. v deň pred konzultáciou, má povinnosť nahradiť RVC hodnotu reálnych finančných nákladov, ktoré na konzultáciu nemohli byť využité – v čiastke 16 € za každých 30 minút rezervovaného času.
 • Pokiaľ by bol Váš problém rozsiahlejší a vyžadoval by si ďalšie stretnutie s konzultantom, finančná odmena pre neho bude vecou Vašej vzájomnej dohody.
Program

Zoznam tém, ktoré môžete s lektorom konzultovať:

 • Riadenie samosprávy, rozhodovacie procesy
 • Vedenie zasadnutí obecných zastupiteľstiev - ich príprava, priebeh a výstupy
Miesto konania

kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk