Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 18.05.2024

ONLINE FORMA:
Základy verejného obstarávania v podmienkach obcí, miest, škôl, školských zariadení, jedálni a ostatných RO, PO (2-dňový ONLINE kurz)

2-dňový ONLINE seminár (kurz) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára10.02.2023 - 08:30
(Piatok )
Koniec seminára17.02.2023 - 15:00
(Piatok )
Začiatok prezentácie 10.02.2023 - 08:15
(Piatok)
Koniec nahlasovania08.02.2023 - 23:59
(Streda )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 50 € / osoba
Poplatok nečlen80 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňový ONLINE kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • štatutárom a zamestnancom obcí, miest, škôl, školských zariadení, školských jedální a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorí majú v kompetencií AGENDU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.
Cieľ seminára
 • je zorientovať nových štatutárov, zamestnancov obcí, miest a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v agende verejného obstarávania.
Obsah

10. 02. 2023 (piatok) - I. časť: 08:30 - 15:00 h.

17. 02.2023 (piatok) - II. časť: 08:30 - 15:00 h.

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky môžete posielať písomne počas online seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený počas seminára a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. 

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár / kurz) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred najneskôr do 12:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára najneskôr do 12:00 hod. dostanete emailom: Pokyny na spustenie 2-dňového ONLINE seminára 10.02.2023 - 17.02.2023. LINK v emaily bude platný na OBA dni!

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- Po sprístupnení seminára sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového ONLINE seminára (kurzu) získava AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Záznam z každého dňa bude sprístupnený 7 dní (vrátane víkendu) po skončení konkrétneho dňa (z 1. dňa: 11. - 17. 02. 2023 (sobota - piatok) a z 2. dňa: 18. - 24. 02. 2023 (sobota - piatok). Získanie ZÁZNAMU nie je podmienené pripojením sa na konkrétny deň ONLINE seminára. Záznam z oboch dní dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na 2-dňový seminár (kurz).

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE semináre alebo si pozrie semináre iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení každého ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu z konkrétneho dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • Úvod a základné pojmy, Zákazka, Výnimky zo zákona, Verejný obstarávateľ, obstarávateľ, Finančné limity, Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty, Rozdelenie a spájanie zákaziek, Opis predmetu zákazky, Prípravné trhové konzultácie

 • Konflikt záujmov, Verejní funkcionári vo verejnom obstarávaní

 • Evidencia referencii

 • Dodatky

 • Podmienky účasti, Vyhradené zákazky

 • Skupina dodávateľov, Vylučovanie vo verejnom obstarávaní

 • Vyhodnocovanie ponúk, Mimoriadne nízka ponuková cena, Kritériá na vyhodnotenie ponúk, Vysvetľovanie vo verejnom obstarávaní

 • Zmluvy vs. objednávky, rámcové dohody

 • Zrušenie verejného obstarávania

 • Bežný postup pre podlimitné zákazky, Priame rokovacie konanie, Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

 • Súhrnné správy

 • Register partnerov verejného sektora

 • Informatívne: Súťaž návrhov, Žiadosť o nápravu, Námietky – stručné základy, Správne delikty, priestupky – stručne, Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní

 • Odpovede na zaslané otázky

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia 2-dňového online seminára . Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V cene 2-dňového online seminára (kurzu) je zahrnuté: online seminár (kurz), záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Po prihlásení na 2-dňový seminára Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: Potvrdenie - prihlásenie na 2-dňový ONLINE seminár.

1 deň pred konaním online seminára (t.j. 09.02.2023) Vám prídu 2 emaily: Materiál na 2-dňový ONLINE seminár 10.02.2023 - 17.02.2023 a Pokyny na spustenie 2-dňového ONLINE seminára 10.02.2023 - 17.02.2023. Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám nepríde niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Poplatok za 2-dňový online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Účastnícky poplatok za 2-dňový online seminár (kurz) prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 08.02.2023 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

JUDr. Katarína Mrázová (odborníčka na VO s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v sektore miestnej samosprávy)

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk