Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Elektronická komunikácia úradu v súlade s platnými normami (zverejňovanie dokumentov, zmlúv, objednávok, faktúr, agendy zastupiteľstva a iných dát, egovernment podania a rozhodnutia v el. schránke)

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára16.02.2023 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára16.02.2023 - 13:30
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 16.02.2023 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania14.02.2023 - 23:59
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • Podať informácie najmä novozvoleným štatutárom obcí / miest a informovať o aktualitách, ktoré sú určené pre všetkých zamestnancov obcí / miest / ROPO, ktorí majú na starosti elektronickú komunikáciu
Obsah
 • seminár začína PRESNE o 9:00 h. preto prosíme o dochviľnosť, nakoľko sa seminár súbežne vysiela aj ONLINE

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 30 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania. seminár sa súbežne vysiela aj ONLINE

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 16.2.2023 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • účastníci seminára prezenčnou formou sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formy. Pri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program

1. Egovernment a súvisiaca legislatíva

 • platné právne predpisy

 • aktuálne technické štandardy

 • novela zákona o egovernmente

2. Elektronický výkon verejnej moci

 • elektronické schránky, problémy pri existencii viacerých schránok

 • úrady vs. adresáti konaní

 • povinnosti zriaďovateľa

 • čo v prípade zmeny, napríklad po voľbách alebo menovaní

 • elektronická registratúra, IS na správu registratúry, elektronický vs. listinný spis, podávanie projektov, ako majú vyzerať ich náležitosti

3. Elektronický podpis

 • spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať

 • formát elektronického podpisu, preukázateľný podpisový záznam

 • praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení

 • skúsenosti z praxe – elektronické občianske preukazy, podpis na zmluve, podpis na rozhodnutí

4. Vydávanie rozhodnutí elektronicky

 • konanie v elektronickej podobe: podanie → proces spracovania → vydanie rozhodnutia

 • súvisiace zverejňovanie, overovanie dát a dokumentov

 • problémy v praxi, ako dodržať, čo platí

 • najčastejšie porušenia a ako im predísť

5. Doručovanie elektronicky a listinný rovnopis

 • Centrálne úradné doručovanie

6. Zaručená konverzia

 • základné povinnosti

 • súvislosť s prechodom účtovníctva na elektronickú podobu

7. Agendové informačné systémy

 • aplikačné rozhrania, integrácie

 • registre, referenčné registre

 • stop byrokracii, oversi.gov.sk – jedenkrát a dosť

 • dodávatelia

8. Základné info k povinnosti zverejňovania v elektronickej podobe, súvisiace normy

 • infozákon

 • zverejňovanie a doručovanie zverejnením na CUET

9. OpenData, publikačné minimum

10. Kontroly

11. DOPLNENÉ: Na základe aktuálnej situácie sme do programu zaradili aj informácie o monitoringu prístupnosti webových sídiel miest, obcí a ich ROPO, ako postupovať v prípade, že Vaša obec bola monitorovaná a prišla Vám správa o výsledku monitoringu, návrh reakcie a na čo dať pozor aby ste následným monitoringom prešli bez problémov.

12. Odpovede na zaslané otázky

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Materiál posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Erika Kusyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk