Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

ONLINE FORMA:
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy – inštitút hlavného kontrolóra 2. stupeň (5-dňový ONLINE kurz)

5-dňový ONLINE kurz sa koná v spolupráci s Asociáciou kontrolórov územnej samosprávy a s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára10.03.2023 - 09:00
(Piatok )
Koniec seminára28.04.2023 - 14:00
(Piatok )
Začiatok prezentácie 10.03.2023 - 08:45
(Piatok)
Koniec nahlasovania08.03.2023 - 23:59
(Streda )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 150 € / osoba
Poplatok nečlen200 € / osoba

Poplatok člen RVC Martin 150€ / osoba

Poplatok člen RVC Rovinka 150€ / osoba

Poplatok člen RVC Senica 150€ / osoba

Poplatok člen RVC Trenčín 150€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 150€ / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 5-dňový ONLINE kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • hlavní kontrolóri obcí / miest

 • hlavní kontrolóri samosprávnych krajov

 • pracovníci obcí / miest a VÚC na oddeleniach kontroly

 • osoby so záujmom vykonávať činnosť hlavných kontrolórov v miestnej samospráve

 • iní záujemcovia 

Obsah

Po úspešnej realizácii 1. stupňa kurzu pre hlavných kontrolórov sme pre Vás pripravili pokračovanie, ktoré sme označili ako 2. stupeň. Absolvovanie tohto 2. stupňa nie je podmienené účasťou na 1. stupni.

V prihláške uvádzajte TITUL a CELÉ MENO účastníka. Pred samotným odoslaním prihlášky si skontrolujte všetky údaje, najmä preklepy a správnosť titulov. Tieto údaje sa použijú na osvedčenie.

Odborný garant: Asociácia kontrolórov územnej samosprávy v zastúpení Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou

Organizačný garant: ZO - RVC v Nitre

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky môžete posielať počas každého online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 9:30 hod. a nachádzať sa bude vždy pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • V závere každého seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár / kurz) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom jeden deň vopred pred každým seminárom najneskôr do 12:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním každého seminára najneskôr do 12:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára konkrétneho dňa;

- email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

- Po sprístupnení každého SEMINÁRA od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z ONLINE kurzu (seminára) získava automaticky z každého dňa AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý bude vždy sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Získanie ZÁZNAMU nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznam dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na kurz.

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
5-dňový KURZ pozostáva z 5 samostatných ONLINE dní:
 
 • Pracovno-právne vzťahy                                                                                                                           

 • Odmeňovanie

 • Princíp „publicity“ vs. princíp „diskrétnosti“

 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní infožiadostí  – najčastejšie problémy samospráv a riešenia

 • Vzťah GDPR legislatívy a zákona o slobode informácií

 • Ochrana osobných údajov (OÚ) ako právny základ na odmietnutie informácie podľa infozákona

 • Zúžená ochrana OÚ a osobnosti pri verejných činiteľoch a osobách verejného záujmu

 • Doručovanie písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho spisu s ohľadom na ochranu osobných údajov

 • Vyhotovovanie podobizní, zvukových a obrazových záznamov bez súhlasu dotknutých osôb

 • Monitorovanie súkromia zamestnanca, ochrana osobnosti v občianskom práve

 • Prípustnosť použitia záznamov z kamerových systémov ako dôkazového materiálu

 • Prehľad základných povinností samospráv v zmysle GDPR legislatívy

 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr, zápisníc z rokovania OZ a ďalších dokumentov podľa infozákona

 • Najčastejšie pochybenia obcí a ich ROPO pri plnení zákonných informačných povinností

 • Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností  

 • Prehľad najčastejších kontrolných zistení na školách, alebo čo nefunguje v praxi?

 • Kontrola ekonomickej agendy školy 

 • Kontrola odmeňovania zamestnancov škôl 

 • Kontrola pracovnoprávnych postupov školy ako zamestnávateľa 

 • Kontrola vnútornej dokumentácie školy 

 • Ako najjednoduchšie a najefektívnejšie na vnútornú kontrolu školy – podnety, námety, ukážky

 • Skúsenosti a riešenia z praxe

 • Prečo je často nefunkčný systém vnútornej kontroly školy?  

 • Ako skontrolovať vedenie účtovníctva

 • Ako správne viesť evidenciu majetku, ako skontrolovať vedenie majetku

 • Ako „čítať“ finančné a účtovné výkazy

 • Ako vypočítať dlh obce

 • Ako preveriť podmienky prijatia návratných zdrojov financovania

 • Kontrola hospodárenia obce

 • Kontrola hospodárenia ROPO

Harmonogram posledného 5. dňa:

9:00 – 12:00 – seminár + odpovede na otázky

cca. 12:00 – 12:30 – vypracovanie testu

12:30 – vyhodnotenie kurzu, testov, záver kurzu

Osvedčenie o absolvovaní kurzu môže získať len účastník, ktorý:

 • sa zúčastní min. 80%, tj. 4 podujatia organizované v rámci kurzu. Účastník má na výber sa pripojiť na ONLINE seminár, príp. si pozrie seminár z konkrétneho dňa zo ZÁZNAMU (pripojenia a dĺžka pozerania bude kontrolovaná)

 • Účastník sa musí zúčastniť posledného ONLINE dňa 28.4.2023, kedy sa bude v závere kurzu písať TEST

 • úspešne vypracuje test, tj. získa min. 20 bodov z testu, ktorý pozostáva z 25 otázok

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

V cene kurzu je zahrnuté: poplatok za 5 samostatných online seminárov + záznamov, pracovný materiál, honorár lektorov, organizačné a administratívne náklady, vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu (po splnení podmienok).

Za členov RVC Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava sa považuje obec/mesto, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský príspevok v príslušnom RVC

Poplatok za online KURZ nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za 5-dňový ONLINE kurz prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 7.3.2023 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

RNDr. Jana Motyčková, Mgr. Vladimír Pirošík, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk