Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA:
RVC Trnava - pracovné stretnutie pre zamestnancov samosprávy Z OBLASTI SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

Začiatok seminára22.03.2023 - 10:00
(Streda )
Koniec seminára24.03.2023 - 13:30
(Piatok )
Začiatok prezentácie 22.03.2023 - 09:00
(Streda)
Koniec nahlasovania05.03.2023 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 270 - 315
Poplatok nečlen290 - 335
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 3-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah

Organizačný garant: RVC Trnava

Bližšie informácie nájdete v priloženej POZVÁNKE.

Program

LEKTOR: ING. IVETA IŠTOKOVÁ

 • Miestne dane: predmet daní; daňovník; základ dane; sadzba dane; výpočet daní; úľavy na daniach; priznanie k daniam; vyrubovanie daní.

 • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: poplatník; sadzba poplatku; určenie poplatku; oznamovacia povinnosť; vyrubovanie poplatku; úľavy pri poplatku; splnomocnenie pre obec.

 • Miestny poplatok za rozvoj: predmet poplatku; výpočet poplatku; rozhodnutie k poplatku.

 • Diskusia, prípadné otázky k predneseným právnym predpisom

LEKTOR: ING. ADELA GAŠPAROVIČOVÁ

 • Správca dane, druhostupňový orgán a zásady pri správe daní

 • Podanie – posúdenie jeho správnosti a odstránenie nedostatkov

 • Predĺženie lehoty a odpustenie zmeškania lehoty

 • Daňové tajomstvo

 • Nazeranie do spisov

 • Výzva na podanie daňového priznania (čiastkového DP)

 • Výzva na odstránenie nedostatkov daňového priznania

 • Vyrubenie dane podľa DP – po daňovej kontrole, na základe určenia dane podľa pomôcok; skrátené vyrubovacie konanie

 • Odvolacie konanie

 • Zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na ďalšie konanie a rozhodnutie (lehoty a postup)

 • Nulitné rozhodnutie

 • Odklad platenia dane a povolenie splátok

 • Novela daňového poriadku k 1.1.2023 (čl. III zákona č. 496/2022 Z. z.)

 • Diskusia k prednesenej téme

LEKTOR: JUDr. INGRID NEY, PhD.

 • Daňový poriadok: povolenie odkladu a splátok; kvalifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného; zánik daňového nedoplatku s jeho následným odpísaním; premlčanie daňového nedoplatku; ako postupovať pri daňových nedoplatkoch daňových dlžníkov, ktorí boli v oddĺžení (Zákon o konkurze a reštrukturalizácii).

 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: prihlasovanie pohľadávok; postup správcu dane pri vyhlásení konkurzu podľa 2. časti a podľa 4. časti ZKV.

 • Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní: postup správcu dane po zastavení starých exekučných konaní.

 • Záložné právo: zriadenie záložného práva; nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia; odôvodnenie primeranosti záložného práva.

 • Daňové exekučné konanie:

a) ako postupovať pri vymáhaní daňových nedoplatkov pri ktorých boli zastavené súdne exekúcie (Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní)
b) vydávanie a doručovanie rozhodnutí, počítanie lehôt, odloženie daňovej exekúcie a zastavenie daňového exekučného konania
c) daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu – postup preverenia držby vodičského preukazu, rozhodnutia vydávané pri tomto spôsobe daňovej exekúcie, preukazovanie odkázanosti príjmov na držbu vodičského preukazu – praktické skúsenosti
d)ostatné spôsoby daňovej exekúcie - zrážkami zo mzdy a dôchodku , prikázaním pohľadávky z účtu a prikázaním inej peňažnej pohľadávky - praktické skúsenosti

 • Diskusia k prednesenej téme 
Miesto konania

Hotel PARK****, PIEŠŤANY

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk