Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 18.05.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Príprava a realizácia smútočných obradov (občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, občiansky pohreb, uloženie urny)

Začiatok seminára07.11.2023 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára07.11.2023 - 13:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 07.11.2023 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania05.11.2023 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia

 • matrikárky

 • rečníci na smútočných obradoch (najmä začínajúci)

 • všetci, ktorí chcú na sebe pracovať, zlepšovať, inovovať, vymeniť si skúsenosti v tejto oblasti

Obsah

 

Program
 • občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe

 • občiansky pohreb

 • uloženie urny

 • zostavenie scenára smútočného obradu

 • realizácia smútočného obradu

 • príprava a realizácia smútočných príhovorov

 • diskusia

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene seminára je zahrnuté: honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (príp. v tlačenej podobe) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Anna Hlinková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk