Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (2-dňový seminár)

Začiatok seminára13.09.2023 - 10:00
(Streda )
Koniec seminára14.09.2023 - 13:30
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 13.09.2023 - 09:00
(Streda)
Koniec nahlasovania06.09.2023 - 23:59
(Streda )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 50 - 205 € / osoba
Poplatok nečlen65 - 220 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah

POPLATOK za 2-dňový seminár:

  ČLEN ZO - RVC Nitra NEČLEN
Varianta č. 1 - (ubytovanie, strava, bez dopravy) 185 € / osoba 200 € / osoba
Varianta č. 2 - (ubytovanie, strava, doprava autobusom) 205 € / osoba 220 € / osoba
Varianta č. 3 - (bez nocľahu a večere, bez dopravy) 115 € / osoba 130 € / osoba
Varianta č. 4 - (iba 13.9.23 + obed, bez ubytovania, bez dopravy) 60 € / osoba 75 € / osoba
Varianta č. 5 - (iba 14.9.23 + obed, bez ubytovania, bez dopravy) 50 € / osoba 65 € / osoba
Samostatná izba (ak je vopred objednaná) 62 € / osoba / noc

 

 • Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 • Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: 

 • honorár lektorov, pracovný materiál, ubytovanie, doprava (ak je objednaná), raňajky, obedy, večera, občerstvenie počas prestávok, župan, neobmedzený vstup do wellness a bazénov

Doplňujúce informácie: 

 • Ubytovanie: 2 osoby / izba

 • Obed a večera (13.9.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál)

 • Obed (14.9.) -  jednotné menu

 • V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si účastník hradí sám!

Minimálny počet na uskutočnenie 2-dňového seminára je 100 osôb.

1.deň: 13.9.2023
Prezentácia účastníkov od 9:00 h.
Začiatok seminára o 10:00 h.
Ukončenie cca. 15:00 h.

2. deň: 14.9.2023
Začiatok seminára o 8:00 h.
Ukončenie o 12:30
Obed od: 12:30

Program

Novinky vyplývajúce z nových Postupov účtovania od 1.1.2023 - praktické príklady a upozornenia

Pohľadávky

 1. Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy 
 2. Zúčtovacie vzťahy a ich charakteristika - pohľadávky
 3. Definícia pohľadávok podľa zákona o účtovníctve
 4. Oceňovanie pohľadávok
 5. Analytické účty a analytická evidencia
 6. Účtovanie pohľadávok 
 7. Členenie pohľadávok na krátkodobé a dlhodobé, pohľadávky a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej činnosti, v školskej jedálni 
 8. Opravné položky k pohľadávkam
 9. Odpis pohľadávok
 10. Odsúhlasenie pohľadávok v  účtovníctve a v rozpočtovníctve
 11. Inventarizácia pohľadávok
 12. Vykazovanie pohľadávok v účtovnej závierke 

 Záväzky   

 1. Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy.  
 2. Účtová trieda 4 - Vlastné imanie a dlhodobé záväzky
 3. Zúčtovacie vzťahy a ich charakteristika - záväzky,
 4. Definícia záväzkov podľa zákona o účtovníctve
 5. Oceňovanie záväzkov
 6. Analytické účty a analytická evidencia
 7. Účtovanie záväzkov 
 8. Členenie záväzkov na krátkodobé a dlhodobé, záväzky  a ich účtovanie v hlavnej činnosti, v podnikateľskej činnosti, v školskej jedálni
 9. Záväzky, nevyfakturované dodávky, rezervy
 10. Odsúhlasenie záväzkov v účtovníctve a v rozpočtovníctve
 11. Inventarizácia záväzkov
 12. Vykazovanie záväzkov v účtovnej závierke

Materiál: vzor vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva, vzor vnútorného predpisu k opravným položkám

Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov

 1. Účtovný doklad, účtovný záznam
 2. Transformácia účtovného záznamu
 3. Oprava účtovného záznamu
 4. Preskúmanie účtovných dokladov
 5. Vlastný obeh účtovných dokladov – nastavenie pravidiel transformácie účtovného záznamu
 6. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie – nastavenie spôsobu uchovávania účtovnej dokumentácie
 7. Prílohy k vnútornému predpisu

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva

 1. Spôsob vedenia účtovníctva
 2. Účtový rozvrh, analytická evidencia
 3. Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek
 4. Spôsoby oceňovania
 5. Účtovanie zásob
 6. Osobitosti účtovania (napr. významné sumy, časové rozlíšenie, COFOG ....)
 7. Spracovanie účtovnej závierky
 8. Prílohy k vnútornému predpisu

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

 1. Pokladničné doklady, pokladničná kniha
 2. Preskúmavanie pokladničných dokladov
 3. Povinnosti pokladníka
 4. Prílohy k vnútornému predpisu
Miesto konania

hotel Sitno (Vyhne)

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk