Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA - ZRUŠENÁ:
Správny poriadok (správne konanie) pre obce

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára13.06.2023 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára20.06.2023 - 13:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 13.06.2023 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania11.06.2023 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen80 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňový PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí, primátori miest (najmä novozvolení)

 • zamestnanci obecných (mestských) úradov

 • príslušníci obecných (mestských) polícií, ktorí zabezpečujú agendu v správnom (napr. priestupkovom) konaní

Cieľ seminára
 • Ponúknuť starostom a tiež zamestnancom obce - pracovníkom obecných a mestských úradov výklad správneho poriadku po jeho novelách tak, aby správne konania ktoré patria podľa  ďalších hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho konania.
Obsah

13. 6. 2023 (utorok) - I. časť

20. 6. 2023 (utorok) - II. časť

 • seminár začína PRESNE o 9:00 h. preto prosíme o dochviľnosť, nakoľko sa seminár súbežne vysiela aj ONLINE

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 20 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania. seminár sa súbežne vysiela aj ONLINE

Otázky na seminár (lektora)
 • účastníci seminára prezenčnou formou sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver posledného dňa bude lektor odpovedať na všetky otázky poslané ONLINE z oboch dní.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového ONLINE seminára získava AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Záznam z každého dňa bude sprístupnený 7 dní (vrátane víkendu) po skončení konkrétneho dňa (z 1. dňa: 14. - 20. 06. 2023 (streda - utorok) a z 2. dňa: 21. - 27. 06. 2023 (streda - utorok). 

 • Po skončení každého ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu z konkrétneho dňa.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program

Kompetencie obce určuje množstvo právnych predpisov a obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, a to v rámci samosprávnej pôsobnosti (napr. riešenie susedských sporov podľa § 5 Občianskeho zákonníka) a tiež v rámci preneseného výkonu štátnej správy (napr. ako stavebný úrad).

V oboch prípadoch za obec koná a rozhoduje starosta, ako štatutárny orgán obce a vydaniu rozhodnutia predchádza konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu. Toto konanie upravuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov.

Správny poriadok ako tzv. procesný predpis upravuje postup obce a tiež práva a povinnosti účastníkov (fyzických osôb a právnických osôb) v akomkoľvek konaní prebiehajúcom na obecnom úrade s výnimkou konania vo veciach daní a poplatkov.

Správny poriadok bol v priebehu posledných rokov niekoľkokrát novelizovaný, a preto je nevyhnutné, aby zamestnanci obcí ako aj starostovia poznali tento základný procesný predpis, ktorý sa používa takmer vo všetkých oblastiach verejnej správy.

 • Základné zásady správneho konania

 • Správne orgány (príslušnosť vecná, miestna a funkčná, predpojatosť a vylúčenie zamestnancov z konania;)

 • Účastníci konania a zúčastnené osoby (zastupovanie, splnomocnenie, zákonný zástupca, ustanovenie opatrovníka) 

 • Priebeh správneho konania (začatie konania, ústne pojednávanie, zápisnica, nazeranie do spisov, doručovanie, lehoty a ich počítanie, svedkovia, znalci, listiny, ohliadka, čestné vyhlásenie, prerušenie a zastavenie konania, zmier, trovy konania)

 • Rozhodnutie (náležitosti, lehoty, oznámenie, právoplatnosť a vykonateľnosť)

 • Preskúmavanie rozhodnutí (odvolanie, odvolacie orgány, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní)

 • Výkon rozhodnutia (správna exekúcia: začatie a priebeh výkonu rozhodnutia, odloženie a upustenie od výkonu rozhodnutia, námietky, formy výkonu rozhodnutia, výkon rozhodnutia súdnym exekútorom).

 • Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

 • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre

 • podrobné Poznámky k jednotlivým ustanoveniam správneho poriadku,
 • nové VZORY správnych aktov vypracované pre potreby obcí v počte cca 65 vzorov, pričom všetky materiály sú spracované s ohľadom na zmeny vyplývajúce z noviel správneho poriadku.
Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Materiál posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára z konkrétneho dňa.

V cene seminára je zahrnuté: záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk