Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - JUDr. Helena Spišiaková (Susedské spory)

Na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie

Začiatok seminára27.09.2023 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára27.09.2023 - 15:00
(Streda )
Začiatok prezentácie 27.09.2023 - 09:00
(Streda)
Koniec nahlasovania25.09.2023 - 16:00
(Pondelok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba

Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

 • zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na rôznych úsekoch, pri ktorých môže dôjsť k sporom medzi susedmi (napr. oblasť životného prostredia, stavebného poriadku, podnikania a pod.)

 • hlavní kontrolóri

 • náčelníci a príslušníci obecných (mestských) polícií

Cieľ seminára
 • umožniť poskytnutie osobnej konzultačnej podpory lektorky na prediskutovanie konkrétnych prípadov susedských sporov, v ktorých samospráva potrebuje odbornú pomoc;
Obsah
 • na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie;
 • polhodinové (pri komplikovanejších témach hodinové) osobné stretnutia podľa harmonogramu, ktorý podľa prihlášok spracuje ZO - RVC Nitra;
 • žiadateľ o konzultáciu vopred stručne popíše konzultovaný problém a na stretnutie prinesie všetky relevantné doklady a informácie, ktoré sa k nemu vzťahujú (v tlačenej alebo v elektronickej forme);
 • konzultačný deň je určený len pre členov RVC Nitra.
 • Služby konzultanta sú hradené z prostriedkov RVC Nitra a prihláseným členom, ktorí sa konzultácie zúčastnia, sú poskytované bezplatne.
 • Ak sa člen RVC prihlási na konzultáciu a nedostaví sa na ňu v dohodnutom termíne napriek tomu, že o neúčasti nedal RVC Nitra informáciu najneskôr do 10-tej hod. v deň pred konzultáciou, má povinnosť nahradiť RVC hodnotu reálnych finančných nákladov, ktoré na konzultáciu nemohli byť využité – v čiastke 25 € za každých 30 minút rezervovaného času.
 • Pokiaľ by bol Váš problém rozsiahlejší a vyžadoval by si ďalšie stretnutie s konzultantom, finančná odmena pre neho bude vecou Vašej vzájomnej dohody.
Program

Na obce (obecné úrady) sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi ako je napr. obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi, zvieratami, včelami a pod. Alebo sa domáhajú zásahu obce pri potrebe vstupu na susednú nehnuteľnosť (napr. oprava komína), alebo uloženia povinnosti, aby sused odstránil zo svojej záhrady presahujúce konáre, korene, aby svoj pozemok oplotil, pretože jeho zvieratá voľne pobehujú a pod.

Tieto podania sú často nesprávne označené (a vybavované) ako „sťažnosť“ hoci pri náležitom použití ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, vôbec nejde o sťažnosť.

Problematiku susedských vzťahov upravuje Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a susedské spory patria najmä do pôsobnosti súdov.

Občiansky zákonník však umožňuje, aby v určitých prípadoch ochranu a pomoc poskytla obec, a to podľa § 5 Občianskeho zákonníka, ktorý znie:

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

V rámci konzultácie ku konkrétnemu prípadu je podrobne prebraný postup obce pri tzv. ochrane pokojného stavu, kedy je obec povinná viesť správne konanie podľa ustanovení správneho poriadku a výsledkom konania je rozhodnutie. Ak by obec rozhodnutie nevydala, môže jej postup napadnúť prokurátor.  

Miesto konania

kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk