Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.05.2023

PREZENČNÁ FORMA:
Konzultačný deň - JUDr. Helena Spišiaková (Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov)

Na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie

Začiatok seminára08.12.2023 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára08.12.2023 - 15:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 08.12.2023 - 09:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania06.12.2023 - 16:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba

Voľné miesta 12
Typ seminára
  • Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľ seminára
  • umožniť poskytnutie osobnej konzultačnej podpory lektora na prediskutovanie konkrétnych situácií, v ktorých samospráva potrebuje odbornú pomoc;
Obsah
  • na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie;
  • polhodinové (pri komplikovanejších témach hodinové) osobné stretnutia podľa harmonogramu, ktorý podľa prihlášok spracuje ZO - RVC Nitra;
  • žiadateľ o konzultáciu vopred pomenuje tému konzultovaného problému a na stretnutie prinesie všetky relevantné doklady a informácie, ktoré sa k téme konzultácie vzťahujú (v tlačenej alebo v elektronickej forme).
  • konzultačný deň je určený len pre členov RVC Nitra.
  • Služby konzultanta sú hradené z prostriedkov RVC Nitra a prihláseným členom, ktorí sa konzultácie zúčastnia, sú poskytované bezplatne.
  • Ak sa člen RVC prihlási na konzultáciu a nedostaví sa na ňu v dohodnutom termíne napriek tomu, že o neúčasti nedal RVC Nitra informáciu najneskôr do 10-tej hod. v deň pred konzultáciou, má povinnosť nahradiť RVC hodnotu reálnych finančných nákladov, ktoré na konzultáciu nemohli byť využité – v čiastke 25 € za každých 30 minút rezervovaného času.
  • Pokiaľ by bol Váš problém rozsiahlejší a vyžadoval by si ďalšie stretnutie s konzultantom, finančná odmena pre neho bude vecou Vašej vzájomnej dohody.
Miesto konania

kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk