Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

ONLINE FORMA:
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO (CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE seminár)

CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára26.10.2023 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára27.10.2023 - 14:00
(Piatok )
Začiatok prezentácie 26.10.2023 - 08:45
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania24.10.2023 - 23:59
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen65 € / osoba

Poplatok člen RVC Martin 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Rovinka 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Senica 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trenčín 40€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 40€ / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • peronalisti a mzdári obcí a škôl

 • riaditelia škôl

Otázky na seminár (lektora)
 • Otázky môžete posielať počas online seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený každý deň od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, otázky posielajte len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Na všetky otázky bude lektor odpovedať až na konci 2. dňa, kde bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy a dodatočne reagovať / upravovať otázku.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)
 • online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

 • seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál.

 • dňa 25.10.2023 (streda) najneskôr do 10:00 hod. dostanete email s názvom: POKYNY na spustenie 2-dňového ONLINE seminára + MATERIÁL 26.10. - 27.10.2023. Na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu.

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu - LINK BUDE PLATNÝ NA OBA DNI. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

 • po sprístupnení SEMINÁRA oba dni od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne v strede (po otvorení LINKU nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

 • v prípade potreby, ak sa stane, že Vám niečo nefunguje obratom volajte Ing. Ivana Koprdu - 0903 484 542
Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového ONLINE seminára získava z každého dňa AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Oba záznamy budú sprístupnené 23 dní (vrátane víkendov) v termíne 28.10. - 19.11.2023. Získanie ZÁZNAMOV nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznamy dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár. 

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení posledného dňa t.j. 27.10.2023 (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z 2-dňového online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamov (okná seminárov budú na stránke pod sebou).

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox - obsahuje funkciu obraz v obraze (do popredia si dáte okno seminára a v pozadí môžete pracovať, sledovať otázky.....)

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • ako základná organizačná norma  (povinnosť, alebo možnosť?)

 • legislatívne východiská v oblasti školstva

 • vymedzenie činností, právomocí, zodpovednosti, a vzťahy vo vnútri organizácie

 • súlad s organizačnou štruktúrou

 • orgány organizácie – riadiace, kontrolné, rozhodovacie, poradné

 • organizačné úrovne riadenia a organizačné jednotky v systéme riadenia

 • základná štruktúra riadenia, pôsobnosť jednotlivých organizačných úrovní

 • organizačné normy uplatňované v organizácii

 • organizačná štruktúra vrátane poslania jednotlivých útvarov   úsek, oddelenie, referát ...)

 • poslanie výkonného manažmentu organizácie, jeho zloženie a zodpovednosť, hlavné úlohy

 • práva, povinnosti a zodpovednosť vedúcich a ďalších zamestnancov, ktoré vyplývajú zo zákonníka práce, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy a ich konkretizácie v sústave organizačných a riadiacich noriem spoločnosti (súlad medzi inými internými normami)

 • Ako správne napísať popis pracovného miesta

 • Čo by mal obsahovať popis pracovného miesta

 • Všeobecné informácie o pracovnej pozícii

 • Pracovná hierarchia – vedúci zamestnanci a podriadení

 • Zodpovednosť zamestnanca za konkrétne úlohy

 • Tvorba kompetenčných modelov

 • Požiadavky na zamestnanca na danej pozícii

 • Vzorový organizačný poriadok – so zapracovanými zmenami nových vyhlášok v školstve

 • Vzorové pracovné náplne

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár ako člen RVC: Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava príp. ako NEČLEN Vám príde obratom potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

1 deň pred konaním online seminára t.j. 25.10.2023 všetkým prihláseným osobám príde email: Pokyny na spustenie 2-dňového ONLINE seminára + MATERIÁL 26.10. - 27.10.2023 (LINK bude platný na OBA dni). V prípade, že Vám neprišiel email do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V cene 2-dňového online seminára je zahrnuté: záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za 2-dňový online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za 2-dňový online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 24.10.2023 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke, ktorá Vám príde obratom po prihlásení).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk