Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

ONLINE FORMA:
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2023 pre obce, príp. RO a PO, vypĺňanie daňového priznania za rok 2023 v podmienkach obcí, príp. RO a PO, zmeny v ZDP 2023 a 2024

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára16.01.2024 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára16.01.2024 - 13:30
(Utorok )
Začiatok sprístupnenia 16.01.2024 - 08:17
(Utorok)
Koniec nahlasovania14.01.2024 - 08:17
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký ONLINE seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • ekonómómovia a účtovníci miest a obcí,

 • ekonómovia a účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácií,

 • hlavní kontrolóri,

 • starostovia, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 16.1.2024 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Pozorne počúvajte a pýtajte sa až keď Vám nie je jasné niečo z výkladu. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby sa zbytočne neopakovali rovnaké otázky, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)
 • online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

 • seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe.

 • materiál bude zaslaný spolu s pokynmi na spustenie ONLINE seminára najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

 • po sprístupnení SEMINÁRA od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

 • v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z ONLINE seminára získava AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Získanie ZÁZNAMU nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznam dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár.

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky
 • pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení

 • stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte

 • ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme

 • na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

  • Microsoft Edge (odporúčame najmä pri WINDOWS 8)

  • Mozilla Firefox

  • Google Chrome

  • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

 • v prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača

 • POZOR!, Ak sa Vám nezobrazí okno seminára a píše Vám okno chybové hlásenie (napr. error), pravdepodobne máte máte na pracovisku zamestnávateľom zablokovanú web stránku www.vimeo.com. Je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup online prenos. Službu ktorú využívame na prenos seminára je www.vimeo.com

Program
 1. Legislatívne zmeny ZDP platné na rok 2023 v podmienkach samosprávy a rozpočtových a príspevkových organizácií
 • zmeny v pravidlách transferového oceňovania relevantné pre nepodnikateľské subjekty – definícia kontrolovanej transakcie, úprava základu dane pre významné kontrolované transakcie – hladina významnosti, overenie jej dosiahnutia, úprava základu dane v podmienkach obcí a rozpočtových a príspevkových organizácií
 • nové usmernenie k vedeniu dokumentácie o transferovom oceňovaní
 1. Legislatívne zmeny ZDP prijaté od roku 2024 v podmienkach samosprávy a rozpočtových a príspevkových organizácií
 • zvýšenie hranice zdaniteľných príjmov pre uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov PO 15 %
 • zvýšenie zdanenia dividend ,
 • zavedenie minimálnej dane PO
 1. Informácie k vybraným problematikám
 • znížená sadzba dane z príjmov PO 15 % - možnosť uplatnenia u obcí a neziskových organizácií v nadväznosti na doplnenie zdaniteľného príjmu
 • určenie výšky úhrnu zdaniteľných príjmov na účely zistenia správnej výšky sadzby dane v podmienkach samosprávy  a neziskových organizácií
 • príjmy, ktoré sú/nie sú predmetom dane v podmienkach samosprávy (vrátane príjmov z reklamy) a neziskových organizácií, príjmy z podnikania
 • príjmy oslobodené od dane v podmienkach samosprávy a neziskových organizácií (príjmy z predaja a prenájmu majetku), správne vykázanie oslobodených príjmov v daňovom priznaní (chybné vyplňovanie daňového priznania obcami a neziskovými organizáciami)
 • možnosť charitatívnej reklamy pre obce a neziskové organizácie
 • predaj majetku a uplatnenie výdavkov
 • zdaňovanie dividend a príjmov z predaja akcií a obchodných podielov v roku 2023 a 2024, rozsah pojmu dividenda na účely ZDP
 • príklad - nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti  - daňové dopady u obce a u prijímateľa nepeňažného vkladu, dosahy na obecné financie, porovnanie s alternatívou výkonu podnikateľskej činnosti v rámci obce
 • príklad - technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom  na prenajatom majetku
 • pohľadávky a záväzky zo zdaňovanej činnosti z pohľadu ZDP
 1. Povinnosť podania daňového priznania
 • vznik povinnosti podania daňového priznania
 • lehota na podanie daňového priznania
 • splatnosť dane
 1. Tlačivo DP PO za  rok 2023 – prehľad
 2. Vyplnenie tlačiva daňového priznania v podmienkach obce za rok 2023 s upozornením na odlišnosti pre rozpočtové a príspevkové organizácie
 • vyplnenie tlačiva v obci bez podnikateľskej činnosti
 • vyplnenie tlačiva v obci s podnikateľskou činnosťou
 1. Diskusia
Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pokyny na spustenie ONLINE seminára + MATERIÁL posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: online seminár, záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Peter Horniaček

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk