Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára19.10.2023 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára19.10.2023 - 13:30
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 19.10.2023 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania17.10.2023 - 23:59
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah
 • seminár začína PRESNE o 9:00 h. preto prosíme o dochviľnosť, nakoľko sa seminár súbežne vysiela aj ONLINE

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 20 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania. seminár sa súbežne vysiela aj ONLINE

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 19.10.2023(kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • účastníci seminára prezenčnou formou sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formyPri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program

Od 1.8.2023 je účinná novela zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. – zákon č. 294/2003 Z.z.

Sú zavedené nové pojmy:

- monitorovací režim – v závislosti od výšky záväzkov po lehote splatnosti

-  ochranná doba v rámci ozdravného režimu

- ozdravný plán

- konsolidácia pohľadávok


 1. Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy v roku 2023 vo vzťahu k úpravám a plneniu rozpočtu v roku 2023

 2. Úpravy rozpočtu po 31.8. 2023

 3. Prijímanie návratných zdrojov financovania a zapájanie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2023

 4. Ukončenie rozpočtového roka 2023 v zmysle opatrení, ktoré vyplývajú z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 15.12.2022 a z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 1.8.2023 

 5. Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO

 6. Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti

 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce/mesta  k návrhu rozpočtu obce / mesta – jeho základné náležitosti

 8. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO

 9. Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce

 10. Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO

 11. Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet  

 12. Vplyv zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tvorbu rozpočtu

 13. Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.

 14. Odpovede na zaslané otázky

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Materiál posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária Kasmanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk