Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 18.05.2024

PREZENČNÁ FORMA: ZRUŠENÁ
Pracovný pomer (uzatváranie a ukončovanie) a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku 2023

Začiatok seminára21.11.2023 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára21.11.2023 - 13:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 21.11.2023 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania19.11.2023 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah
 • seminár začína PRESNE o 9:00 h. preto prosíme o dochviľnosť, nakoľko sa seminár súbežne vysiela aj ONLINE

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 20 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania. seminár sa súbežne vysiela aj ONLINE

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 21.11.2023 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • účastníci seminára prezenčnou formou sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formy. Pri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program

1. Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia

 • Povinné náležitosti pracovnej zmluvy

 • Ďalší obsah pracovnej zmluvy

 • Písomná informácia od 1.11.2022, príklady

 • Zmeny pracovných podmienok

2. Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP

 • Všeobecné pravidlá

 • Pracovný pomer na určitú dobu

 • Skúšobná doba, skončenie v skúšobnej dobe

 • Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením

 • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ, výpovedná doba, ochranná doba

 • Dohoda o skončení pracovného pomeru

 • Iné prípady / spôsoby skončenia pracovného pomeru (zo zákona)

 • Hromadné prepúšťanie

 • Odstupné a odchodné v podnikateľskej sfére, vo VS

 • Doklady pri skončení pracovného pomeru

 3. Dôchodky v II. polroku 2023

 • Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok

 • Základné informácie o výpočte dôchodkov (nie II.pilier)

 • Minimálny dôchodok od 1.7.2023 a od 1.10.2023

 • Rodičovský dôchodok a zmeny od 1.7.2023 (stručne)

 • Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024

 • Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r.2024?

 4. Zmeny v nemocenských dávkach a ďalšie zmeny v SP

 • Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.7.2023 v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu

 • Úľava v poistnom pre potravinárov a poľnohospodárov od 1.8.2023

 • Zrušenie pandemického ošetrovného od 1.9.2023

 • Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Materiál posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

RNDr. Jana Motyčková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk