Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

ONLINE FORMA:
Prax v eGovernmente miest, obcí, škôl a ako sa pripraviť na kontrolu

Seminár sa konal v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára30.01.2024 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára30.01.2024 - 13:30
(Utorok )
Začiatok sprístupnenia 30.01.2024 - 08:45
(Utorok)
Koniec nahlasovania28.01.2024 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký ONLINE seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 30.1.2024 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Pozorne počúvajte a pýtajte sa až keď Vám nie je jasné niečo z výkladu. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby sa zbytočne neopakovali rovnaké otázky, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)
 • online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

 • seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe.

 • materiál bude zaslaný spolu s pokynmi na spustenie ONLINE seminára najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

 • po SPRÍSTUPNENÍ seminára od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

 • v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z ONLINE seminára získava AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Získanie ZÁZNAMU nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznam dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár.

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky
 • pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení

 • stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte

 • ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme

 • na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

  • Microsoft Edge (odporúčame najmä pri WINDOWS 8)

  • Mozilla Firefox

  • Google Chrome

  • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

 • v prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača

 • POZOR!, Ak sa Vám nezobrazí okno seminára a píše Vám okno chybové hlásenie (napr. error), pravdepodobne máte máte na pracovisku zamestnávateľom zablokovanú web stránku www.vimeo.com. Je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup online prenos. Službu ktorú využívame na prenos seminára je www.vimeo.com

Program
 • Egovernment a súvisiaca legislatíva
  • Platné právne predpisy, aktuálne technické štandardy
  • Novely právnych predpisov, ktoré súvisia s elektronickou komunikáciou: zákon o majetku obcí, zákon o miestnych daniach a poplatkoch
 • Elektronická komunikácia v praxi úradu
  • Vlastný výkon verejnej moci, základné informácie o el. podobe komunikácie
  • Elektronické schránky úradu, problémy pri existencii viacerých schránok, problémy s doručovaním, ak má účastník konania viac schránok
  • Úprava interných dokumentov v súvislosti s elektronickou komunikáciou a vydávaním rozhodnutí
  • Povinnosti zriaďovateľa
  • Čo v prípade zmeny, napríklad po voľbách alebo menovaní
  • Podávanie projektov, ako majú vyzerať ich náležitosti
 • Elektronická registratúra a súvisiace agendové informačné systémy (IS)
  • IS na správu registratúry, certifikácia 
  • Elektronický vs. listinný spis, kombinovaný spis 
  • Manuály, školenia, GDPR  
 • Agendové informačné systémy
  • Aplikačné rozhrania, integrácie
  • Registre, referenčné registre, Stop byrokracii – jedenkrát a dosť, oversi.gov.sk
  • Dodávatelia
 • Prijímanie podaní
  • Formuláre - teória a prax
  • Kontrola náležitostí došlých el. dokumentov 
 • Vydávanie rozhodnutí elektronicky
  • Konanie v elektronickej podobe: podanie → proces spracovania → vydanie rozhodnutia
  • Štruktúra vyhotovovaného el. úradného dokumentu (EÚD)
  • Súvisiace zverejňovanie, overovanie dát a dokumentov
  • Problémy v praxi, ako dodržať, čo platí
  • Doručovanie: elektronicky, listinným rovnopisom, alebo cez Centrálne úradné doručovanie (CÚD) 
 • Elektronický podpis
  • Spôsoby elektronickej autorizácie – KEP s mandátnym certifikátom vs. pečať
  • Formát elektronického podpisu, preukázateľný podpisový záznam
  • Praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení
  • Skúsenosti z praxe – elektronický podpis na zmluve, rozhodnutí, VZN, zápisnici ..
 • Zaručená konverzia
  • Základné povinnosti inštitúcie, ktorá vydáva rozhodnutia (v postavení orgánu verejnej moci)
  • Kedy ZK používať, kedy je to zbytočné, použitie ZK pri prechode účtovníctva  na elektronickú podobu
  • Prax pri používaní dokumentu, vytvoreného ZK
 • Kontroly
  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – MIRRI SR
   • Egovernment
   • Prístupnosť webového sídla
  • Najvyšší kontrolný úrad SR – NKÚ SR
  • Iné: Transparency international Slovensko – TIS
 • Otázky
Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pokyny na spustenie ONLINE seminára + MATERIÁL posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: online seminár, záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Erika Kusyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk