Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre ekonómov/-ky a účtovníkov/-čky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO

Začiatok seminára18.09.2024 - 11:30
(Streda )
Koniec seminára20.09.2024 - 10:00
(Piatok )
Začiatok prezentácie 18.09.2024 - 10:30
(Streda)
Koniec nahlasovania30.06.2024 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 305 - 452 € / osoba
Poplatok nečlen325 - 472 € / osoba
Voľné miesta 80
Typ seminára
 • 3-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah
  ČLEN ZO - RVC Nitra NEČLEN
Varianta č. 1 305 € / osoba  325 € / osoba 
(ubytovanie v 2 - posteľovej izbe, bez dopravy)
Varianta č. 2 400 € / osoba  425 € / osoba 
(SAMOSTATNÁ izba, bez dopravy)
Varianta č. 3 357 € / osoba 377 € / osoba
(ubytovanie v 2 - posteľovej izbe, DOPRAVA autobusom)
Varianta č. 4  452 € / osoba 472 € / osoba
(SAMOSTATNÁ izba, DOPRAVA autobusom)

 • V prípade, že sa nezabiera dostatočné množstvo osôb do konkrétneho autobusu (Nitra / OMV Olichov, Topoľčany / Partizánske), autobus bude zrušený (osoby, ktoré prejavia záujem ísť autobusom budú po uzavretí prihlasovania samozrejme informované, preto poplatok zatiaľ neuhrádzajte.

 • Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť až na základe našej výzvy (po ukončení prihlasovania t.j. po 30.6.2024), že sa pracovné stretnutie uskutoční. Poplatok bude potrebné uhradiť najneskôr do 9. 8. 2024 prevodom na účet ZO - RVC Nitra.

 • Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 • Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: 

 • honorár lektorov, pracovný materiál v tlačenej podobe, ubytovanie, doprava autobusom (ak je objednaná), 2x raňajky, 2x obed, 2x večera, občerstvenie počas prestávok, župan, parkovné, neobmedzený vstup do bazénového sveta a wellnessu.

Minimálny počet na uskutočnenie 3-dňového seminára je 80 osôb.


Časový harmonogram v skratke (podrobný program sa nachádza v pozvánke):

1.deň: 18.9.2024:

 • Prezentácia účastníkov od 10:30 h.

 • Obed: 11:30 - 12:30 h. - zabezpečený OBED

 • Začiatok seminára od 12:30 h.

 • Ukončenie cca. 17:30 h.

2. deň: 19.9.2024:

 • Začiatok seminára o 8:30 h.

 • Ukončenie o cca 12:30

 • Obed od: 12:30

3. deň: 20.9.2024:

 • Raňajky: 7:00 - 9:00 h. - ukončenie 

 • Odubytovanie do 10:00 h.

 • Odchod autobusov: 10:00 h.


Doplňujúce informácie:

 • Ubytovanie možné od 14:00 h.- upresníme v deň príchodu

 • Ubytovanie: 2 osoby / izba príp. prístelka

 • Stravovanie počas pobytu - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál)

 • V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, individuálne nápoje pri raňajkách/obedoch/večeriach, ktoré si účastník hradí sám!

Program

A. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z.n.p. - vybrané ustanovenia

 1. subjekty verejnej správy 

 2. verejné prostriedky 

 3. rozpočet, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia

 4. kódy zdrojov

 5. príručka na zostavenie návrhu rozpočtu

 6. výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu  

 7. nevyčerpané prostriedky podľa paragrafu 8 (účtovanie)

 8. použitie dotácií (účtovanie)

 9. poskytovanie preddavkov (účtovanie)

 10. osobitosti rozpočtových organizácií (účtovanie)

 11. osobitosti príspevkových organizácií (účtovanie)

 12. reprezentačné výdavky (vnútorný predpis, účtovanie) 

 
B. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p. - vybrané ustanovenia

 1. rozpočet obce

 2. základné pravidlá zostavovania rozpočtu

 3. príjmy a výdavky rozpočtu

 4. vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu

 5. viacročný rozpočet

 6. rozpočtové provizórium 

 7. zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia 

 8. časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

 9. peňažné fondy obcí, rezervný fond (účtovanie)

 10. záverečný účet obce (obsah a účtovanie)

 11. pravidlá používania návratných zdrojov financovania

 12. osobitosti hospodárenia obcí 

 13. poskytovanie dotácií z rozpočtu obce (účtovanie)

Materiál: vzor rozpočtových opatrení, vzor záverečného účtu, vnútorný predpis na reprezentačné výdavky ...

 1. Právna úprava – zákon o sociálnom fonde.

 2. Vnútorný predpis pre tvorbu a použitie sociálneho fondu.

 3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

 4. Tvorba  a čerpanie sociálneho fondu – zamestnanci,  starosta,   hlavný kontrolór,  riaditeľ RO, PO.

 5. Účtovanie prostriedkov sociálneho fondu – tvorba

 6. Účtovanie prostriedkov sociálneho fondu –použitie – stravné lístky, stravovanie v ŠJ, regenerácia, nájom a pod. 

 7. Zdaňovanie prostriedkov sociálneho fondu, zákon o sociálnom a zdravotnom poistení v oblasti sociálneho fondu. 

 8. Inventarizácia sociálneho fondu, stravných lístkov

 9. Vplyv sociálneho fondu na výsledok hospodárenia obce

 10. Zabezpečenie stravovania zamestnancov obce, RO, PO – vnútorný predpis, dotazník, účtovanie

 11. Možnosť poskytnutia nepeňažného príspevku zamestnávateľa svojim zamestnancom s oslobodením od dane z príjmov 

 12. Diskusia

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pri neúčasti a ospravedlnení min. 7 dní pred konaním seminára poplatok nevraciame – delegujte láskavo náhradníka inak Vám bude účtovaný storno poplatok podľa cenníka hotela.

V cene seminára je zahrnuté: honorár lektorov, pracovný materiál v tlačenej podobe, ubytovanie, doprava autobusom (ak je objednaná), 2x raňajky, 2x obed, 2x večera, občerstvenie počas prestávok, župan, parkovné, neobmedzený vstup do bazénového sveta a wellnessu

Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť až na základe našej výzvy (po ukončení prihlasovania t.j. po 30.6.2024), že sa pracovné stretnutie uskutoční. Poplatok bude potrebné uhradiť do 9.8.2024 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

hotel Atrium, Nový Smokovec

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška na pracovné stretnutie

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk