Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Pracovné stretnutie pre starostov/-ky a primátorov/-ky

Začiatok seminára02.10.2024 - 11:30
(Streda )
Koniec seminára04.10.2024 - 12:30
(Piatok )
Začiatok prezentácie 02.10.2024 - 10:30
(Streda)
Koniec nahlasovania30.06.2024 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 330 - 420 € / osoba
Poplatok nečlen350 - 440 € / osoba
Voľné miesta 12
Typ seminára
 • 3-dňové pracovné stretnutie

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah
  ČLEN ZO - RVC Nitra NEČLEN
Varianta č. 1 330 € / osoba  350 € / osoba 
(ubytovanie v 2 - posteľovej izbe, strava)
Varianta č. 2 420 € / osoba  440 € / osoba 
(SAMOSTATNÁ izba, strava)

 • Pre individuálne požiadavky ohľadom ubytovania kontaktujte RVC Nitra  

 • Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 • Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: 

 • honorár lektorov, pracovný materiál v tlačenej podobe, ubytovanie, 2x raňajky, 2x obed, 2x večera, občerstvenie počas prestávok, parkovné, 1x 3-hod. vstup počas pobytu do wellnessu (sauna Paradise), neobmedzený vstup do bazénového sveta, daň z ubytovania


Minimálny počet na uskutočnenie 3-dňového seminára je 70 osôb.


Časový harmonogram v skratke (podrobný program sa nachádza v pozvánke):

1.deň: 2.10.2024:

 • Prezentácia účastníkov od 10:30 h.

 • Obed: 11:30 - 12:30 h. - zabezpečený OBED

 • Začiatok seminára od 12:30 h.

 • Ukončenie cca. 17:30 h.

 • Večera: 17:30 - 21:00 h.

2. deň: 3.10.2024:

 • Začiatok seminára A. časť od 8:30 - 12:00 h.

 • Obed: 12:00 - 13:00 h.

 • Začiatok seminára B. časť od 13:00 - 16:00 h.

 • Večera: 17:30 - 21:00 h.

3. deň: 4.10.2024:

 • Raňajky: 7:00 - 10:00 h. - ukončenie 

 • Odubytovanie do 11:00 h.


Doplňujúce informácie: 

 • Ubytovanie: 2 osoby / izba, príp. samostatná izba ak je vopred objednaná

 • Obed a večera (2. – 4. 10.2024.) - bufetové stoly (možnosť výberu z viacerých jedál)

 • V cene seminára nie je zahrnutá konzumácia z minibaru na izbe, ktorú si účastník hradí sám!

Program

Organizovanie a postupy pri jednotlivých návštevách, prijatiach, spoločenských podujatiach a všetky náležitosti s tým súvisiace s dôrazom na dodržiavanie etikety a protokolu

 • Význam etikety a protokolu pri budovaní úspešnej samosprávy

 • Základné zásady a princípy v dávaní prednosti, pravidlo pravej ruky

 • Pozdrav a predstavovanie

 • Dress code – vhodné obliekanie na rôzne druhy podujatí v samospráve

 • Návštevy, prijatia a všetky náležitosti s tým spojené

 • Pozvánka ako jeden zo základných predpokladov každého úspešného podujatia a návštevy

 • Správna komunikácia s hosťom, delegáciami, prac. a obchod. partnermi

 • Insígnie

 • Vítanie a usádzanie hostí na úrade v bežný deň ale aj počas špeciálnych návštev

 • Ako má vyzerať správna menovka a kedy ju používať

 • Občerstvenie pre návštevu počas jednotlivých druhoch stretnutí

 • Ako vybrať správne dary a kvety, podľa čoho postupovať

 • Kedy je správny čas na fototermín, podpis do kroniky a detaily s tým súvisiace

 • Ukončenie stretnutí, rokovaní, pracovných návštev, odprevádzanie hostí

A. časť: Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy – zostavenie rozpočtu na rok 2024 

1.      Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy 
2.      Zostavenie rozpočtu obce na rok 2025
3.      Rozpočet – zostavenie, zverejnenie, schvaľovanie
4.      Oprávnenie starostu vykonávať zmeny rozpočtu
5.      Mimorozpočtové zdroje financovania územnej samosprávy 

 • Peňažné fondy

 • Rezervný fond

 • Návratné zdroje financovania – bankové úvery, úvery zo ŠFRB, úvery z EF

B. časť: Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

1.      Legislatívna úprava  – zákon č.583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a  o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.      Je potrebné mať všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií?
3.      Aké sú problémy pri poskytovaní dotácií?
4.      Je povinnosťou zúčtovať a vyúčtovať dotácie na konci rozpočtového roka?
 

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pri neúčasti a ospravedlnení min. 10 dní pred konaním seminára poplatok nevraciame – delegujte láskavo náhradníka inak Vám bude účtovaný storno poplatok podľa cenníka hotela.

V cene seminára je zahrnuté: honorár lektorov, pracovný materiál v tlačenej podobe, ubytovanie, 2x raňajky, 2x obed, 2x večera, občerstvenie počas prestávok, parkovné, 1x 3-hod. vstup počas pobytu do wellnessu (sauna Paradise), neobmedzený vstup do bazénového sveta, daň z ubytovania

Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 9. 8. 2024 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

hotel Permon, Podbanské

Prednášajúci

Mgr. Sandra Makeľová, Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška na pracovné stretnutie

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk