Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

ONLINE FORMA:
Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou

Online seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára06.06.2024 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára06.06.2024 - 13:30
(Štvrtok )
Začiatok sprístupnenia 06.06.2024 - 08:45
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania04.06.2024 - 23:59
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký ONLINE seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

 • zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na úseku napr. školstva a mládeže, stavebného poriadku, miestnych komunikácií, životného prostredia, verejného poriadku a pod. a  do pracovnej náplne ktorých patrí aj agenda prejednávania priestupkov a správnych deliktov

 • príslušníci obecných (mestských) polícií

Cieľ seminára
 • Ponúknuť starostom a zamestnancom obcí (pracovníkom obecných úradov a príslušníkom obecných polícií) výklad zákona o priestupkoch a súvisiacich predpisov tak, aby priestupkové konania a konania o správnych deliktoch, ktoré patria do pôsobnosti obcí, spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho a priestupkového konania.
Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 6.6.2024 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • otázky môžete posielať aj počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, počas seminára posielajte otázky len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Pozorne počúvajte a pýtajte sa až keď Vám nie je jasné niečo z výkladu. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • Nezaručujeme Vám, že na otázky posielané počas seminára Vám lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred. V závere seminára bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy.

 • Aby sa zbytočne neopakovali rovnaké otázky, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)
 • online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

 • seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu / materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe.

 • materiál bude zaslaný spolu s pokynmi na spustenie ONLINE seminára najneskôr do 14:00 hod. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosuTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (sluchátka);

 • po SPRÍSTUPNENÍ seminára od 8:45 h. sa Vám objaví prázdne okno a musíte si prenos pustiť tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v prázdnom okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Po spustení uvidíte obraz - titulné okno seminára a musí Vám hrať hudba (pripojenie prebehlo v poriadku). Obraz sa Vám zo začiatku môže javiť ako rozmazaný, ale na základe rýchlosti Vášho internetu by sa mal postupne vylepšovať. Všetko záleží od rýchlosti Vášho internetu.

 • v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z ONLINE seminára získava AUTENTICKÝ ZÁZNAM, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Získanie ZÁZNAMU nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznam dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár.

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení ONLINE seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky
 • pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení

 • stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte

 • ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme

 • na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

  • Microsoft Edge (odporúčame najmä pri WINDOWS 8)

  • Mozilla Firefox

  • Google Chrome

  • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

 • v prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača

 • POZOR!, Ak sa Vám nezobrazí okno seminára a píše Vám okno chybové hlásenie (napr. error), pravdepodobne máte máte na pracovisku zamestnávateľom zablokovanú web stránku www.vimeo.com. Je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup online prenos. Službu ktorú využívame na prenos seminára je www.vimeo.com

Program

Od 15. marca 2024 nadobudla účinnosť novela zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zaviedla medzi iným aj zníženie vekovej hranice páchateľa priestupku z 15 na 14 rokov veku.  

Okrem toho neustále pribúdajú nové zákony a novely, podľa ktorých sú obce a mestá povinné prejednávať priestupky a správne delikty (v súčasnosti 30 zákonov). Od januára 2024 sú to napr. nové priestupky týkajúce sa používania pyrotechnických výrobkov. Pre mestá je dôležitý  nový zákon o verejnej osobnej doprave, ktorý definuje priestupky a správne delikty ak ide o porušenie povinností v mestskej autobusovej doprave, a tiež zákon o cestnej doprave pri prevádzkovaní taxislužby. Máme nové priestupky podľa nového zákona o ochrane ovzdušia a obec najnovšie prejednáva napr. aj porušenie zákazu užívania nikotínových vrecúšok.

Ako správne postupovať pri prejednávaní priestupkov a správnych deliktov a ako vymáhať nezaplatené pokuty?

Obce prejednávajú napr. PRIESTUPKY aj na úseku držania psov, na úseku záškoláctva, na úseku ochrany nefajčiarov, stavebné priestupky, priestupky na úseku pohrebníctva, zákona o odpadoch, cestného zákona, vodného zákona a iné.

Orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie o priestupku je obec (starosta) a vydaniu rozhodnutia predchádza správne - priestupkové konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu.

Príslušníci obecnej polície zas ukladajú blokové pokuty a vykonávajú tzv. objasňovanie priestupkov.

SPRÁVNE DELIKTY sú protispoločenské konania uvedené v osobitných zákonoch, ktoré nie sú označené ako priestupok. Iné správne delikty sú založené prevažne na objektívnej zodpovednosti (zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie) a smerujú väčšinou proti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Napríklad ide o správne delikty podľa stavebného zákona, cestného zákona, vodného zákona, správne delikty na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, a pod. Správnym deliktom je aj porušenie VZN obce právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom (§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Správne delikty ako aj priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, t. j. zákon neponecháva na zvážení obce, či  konanie začne alebo nie.

Priestupkové konanie aj konanie o správnom delikte sú osobitnými druhmi správneho konania a je potrebné, aby obce pri ich prejednávaní zachovávali zákonom stanovený postup, a tiež práva a povinnosti účastníkov konania upravené zákonom o priestupkoch, správnym poriadkom  a osobitnými zákonmi.

 • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, pôsobnosť zákona, sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie) 

 • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, rozkazné konanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)

 • Osobitná časť zákona o priestupkoch (priestupky prejednávané obcou v blokovom konaní a objasňovanie priestupkov)

 • Ďalšie priestupky  a iné správne delikty v pôsobnosti obce (právne predpisy mimo zákona o priestupkoch v ktorých je určená príslušnosť obce na prejednanie priestupkov a správnych deliktov);

 • Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, zastavenie konania, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút);

 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku;

 • Protest a upozornenie prokurátora podľa zákona o prokuratúre.

Študijným materiálom je publikácia Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie (v ktorej sú aj VZORY na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov); je možné je možné si ju objednať cez Wolters Kluwer: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS

VZORY je možné po zakúpení knihy stiahnuť ako wordové súbory zo stránky uvedeného vydavateľstva po zadaní hesla, ktoré sa nachádza v publikácii na strane 606.

Okrem toho účastníci dostanú písomné materiály, ktoré v publikácii nie sú, no súvisia s danou témou.

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pokyny na spustenie ONLINE seminára + MATERIÁL posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: online seminár, záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk