Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

ONLINE FORMA:
Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO

CELOSLOVENSKÝ 2-dňový ONLINE seminár (LIVE) sa koná v spolupráci s RVC Martin, Rovinka, Senica, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára24.04.2024 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára25.04.2024 - 14:00
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 24.04.2024 - 08:45
(Streda)
Koniec nahlasovania23.04.2024 - 15:00
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 45 € / osoba
Poplatok nečlen70 € / osoba

Poplatok člen RVC Martin 45€ / osoba

Poplatok člen RVC Rovinka 45€ / osoba

Poplatok člen RVC Senica 45€ / osoba

Poplatok člen RVC Trenčín 45€ / osoba

Poplatok člen RVC Trnava 45€ / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • CELOSLOVENSKÉ 2-dňové ONLINE pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • personalisti a mzdári obcí, škôl a inštitúcií

 • záujemcovia o túto problematiku

Otázky na seminár (lektora)
 • Otázky môžete posielať počas online seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený každý deň od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, otázky posielajte len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • V závere seminárov bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy a dodatočne reagovať / upravovať otázku.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)
 • online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

 • dňa 23.4.2024 (utorok) najneskôr do 10:00 hod. dostanete email s názvom: POKYNY na spustenie 2-dňového ONLINE seminára + MATERIÁL 24.04. - 25.04.2024 – Pracovné stretnutie pre personalistov/-ky a mzdárov/-ky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO;

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu - LINK BUDE PLATNÝ NA OBA DNI. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá). Seminár si môžete spustiť aj na tablete príp. mobile;

 • po sprístupnení SEMINÁRA oba dni od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne v strede (po otvorení LINKU nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

 • v prípade potreby, ak sa stane, že Vám niečo nefunguje obratom volajte Ing. Ivana Koprdu - 0903 484 542
Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového ONLINE seminára získava z každého dňa AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Oba záznamy budú sprístupnené 17 dní (vrátane víkendov) v termíne 26.04. - 12.05.2024. Získanie ZÁZNAMOV nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznamy dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár. 

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • Po skončení posledného dňa t.j. 25.04.2024 (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMOV z 2-dňového online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamov (okná seminárov budú na stránke pod sebou).

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • Základné zásady Zákonníka práce (článok 1 – 11) 

 • Prvá časť Zákonníka práce – Všeobecné ustanovenia ( § 1 – 40) 

 • Pôsobnosť Zákonníka práce 

 • Zamestnávateľ a zamestnanec 

 • Právne úkony 

 • Zmluva 

 • Výklad niektorých pojmov Zákonníka práce 

 • Špecifiká v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme 

 • Špecifiká v oblasti školstva – pedagogickí a odborní zamestnanci 

 • Povinnosti zamestnávateľa pri prijímaní nových zamestnancov

 • Tvorba výziev na  pracovnú pozíciu – pracovné pohovory (príprava a priebeh)  

 • Predzmluvné vzťahy – predzmluvný záznam 

 • Povinnosti zamestnávateľa po výbere zamestnanca  (poisťovne, zmluva, poučenia, platové zaradenie) 

 • Pracovný čas – ustanovenie pracovného času 

 • Rozvrhnutie pracovného času – rovnomerný / nerovnomerný pracovný čas 

 • Dovolenka – určenie dovolenky, krátenie dovolenky 

Doplňujúce informácie

Pokyny na spustenie 2-dňového ONLINE seminára + MATERIÁL 24.04. - 25.04.2024 (LINK bude platný na OBA dni) posielame 1 deň pred konaním online seminára t.j. 23.04.2024 všetkým prihláseným osobám. Po skončení posledného dňa Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMOV z 2-dňového online seminára. V prípade, že Vám neprišiel email do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

RVC: Martin, Nitra, Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy ,,AVS,, www.avs-rvc.sk a preto členovia týchto RVC majú zvýhodnený poplatok. Za člena sa považuje obec / mesto / škola / inštitúcia, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský príspevok / vzdelávacie služby v príslušnom RVC.

Po prihlásení na seminár Vám príde obratom potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V cene 2-dňového online seminára je zahrnuté: záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok za 2-dňový online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za 2-dňový online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 23.04.2024 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke, ktorá Vám príde obratom po prihlásení).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk