Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA - ZRUŠENÁ:
Prax v eGovernmente miest, obcí, škôl a ako sa pripraviť na kontrolu

Začiatok seminára30.01.2024 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára30.01.2024 - 13:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 30.01.2024 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania23.01.2024 - 15:00
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah

 • seminár začína PRESNE o 9:00 h. preto prosíme o dochviľnosť, nakoľko sa seminár súbežne vysiela aj ONLINE

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 20 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania. seminár sa súbežne vysiela aj ONLINE

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 30.1.2024 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • účastníci seminára prezenčnou formou sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formy. Pri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program
 1. Egovernment a súvisiaca legislatíva
  • Platné právne predpisy, aktuálne technické štandardy
  • Novely právnych predpisov, ktoré súvisia s elektronickou komunikáciou: zákon o majetku obcí, zákon o miestnych daniach a poplatkoch
 2. Elektronická komunikácia v praxi úradu
  • Vlastný výkon verejnej moci, základné informácie o el. podobe komunikácie
  • Elektronické schránky úradu, problémy pri existencii viacerých schránok, problémy s doručovaním, ak má účastník konania viac schránok
  • Úprava interných dokumentov v súvislosti s elektronickou komunikáciou a vydávaním rozhodnutí
  • Povinnosti zriaďovateľa
  • Čo v prípade zmeny, napríklad po voľbách alebo menovaní
  • Podávanie projektov, ako majú vyzerať ich náležitosti
 3. Elektronická registratúra a súvisiace agendové informačné systémy (IS)
  • IS na správu registratúry, certifikácia 
  • Elektronický vs. listinný spis, kombinovaný spis 
  • Manuály, školenia, GDPR  
 4. Agendové informačné systémy
  • Aplikačné rozhrania, integrácie
  • Registre, referenčné registre, Stop byrokracii – jedenkrát a dosť, oversi.gov.sk
  • Dodávatelia
 5. Prijímanie podaní
  • Formuláre - teória a prax
  • Kontrola náležitostí došlých el. dokumentov 
 6. Vydávanie rozhodnutí elektronicky
  • Konanie v elektronickej podobe: podanie → proces spracovania → vydanie rozhodnutia
  • Štruktúra vyhotovovaného el. úradného dokumentu (EÚD)
  • Súvisiace zverejňovanie, overovanie dát a dokumentov
  • Problémy v praxi, ako dodržať, čo platí
  • Doručovanie: elektronicky, listinným rovnopisom, alebo cez Centrálne úradné doručovanie (CÚD) 
 7. Elektronický podpis
  • Spôsoby elektronickej autorizácie – KEP s mandátnym certifikátom vs. pečať
  • Formát elektronického podpisu, preukázateľný podpisový záznam
  • Praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení
  • Skúsenosti z praxe – elektronický podpis na zmluve, rozhodnutí, VZN, zápisnici ..
 8. Zaručená konverzia
  • Základné povinnosti inštitúcie, ktorá vydáva rozhodnutia (v postavení orgánu verejnej moci)
  • Kedy ZK používať, kedy je to zbytočné, použitie ZK pri prechode účtovníctva  na elektronickú podobu
  • Prax pri používaní dokumentu, vytvoreného ZK
 9. Kontroly
  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – MIRRI SR
   • Egovernment
   • Prístupnosť webového sídla
  • Najvyšší kontrolný úrad SR – NKÚ SR
  • Iné: Transparency international Slovensko – TIS
 10. Otázky
Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Materiál na PREZENČNÝ seminár posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Erika Kusyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk