Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v praxi samospráv

Začiatok seminára30.05.2024 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára30.05.2024 - 13:00
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 30.05.2024 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania28.05.2024 - 23:59
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 16 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah
 • seminár sa USKUTOČNÍ

 • materiál od nás obdržíte v TLAČENEJ forme ráno pri prezentácii (neposielame ho vopred v elektronickej forme)

Program

1. Komunikácia

 • Počúvanie a aktívne počúvanie

 • Techniky aktívneho počúvania

 • Asertivita

 • Princípy dobrej komunikácie

 2. Konflikty a ich riešenie

 • Fázy vývoja konfliktu

 • Miera uspokojovania záujmov

 • Win-win stratégie

 • Štyri základné metódy riešenia sporov

            a) Vyjednávanie

            b) Facilitácia

            c) Mediácia

            d) Arbitrárne rozhodovanie

3. Malý (obecný) súd

 • Právna úprava malého súdu podľa § 5 Občianskeho zákonníka

 • Ozrejmenie málo využívanej právomoci samospráv

 • Praktické využitie malého súdu pri susedských a pracovných sporoch

 4. Napádajú ma a chcem sa brániť

 • Občianske právo

 • Trestné právo

 • Priestupkové právo

5. Diskusia

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene seminára je zahrnuté: honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v TLAČENEJ podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška na PREZENČNÝ seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk