Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA - ZRUŠENÁ:
Záverečný účet za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo. PRAKTICKÝ PRÍKLAD odsúhlasenia výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 s účtovníctvom k 31.12.2023. tzv. kontrola účtovných súvzťažností k 31.12.2023

Začiatok seminára27.03.2024 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára27.03.2024 - 13:30
(Streda )
Začiatok prezentácie 27.03.2024 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania25.03.2024 - 08:00
(Pondelok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah
 • seminár začína PRESNE o 9:00 h. preto prosíme o dochviľnosť, nakoľko sa seminár súbežne vysiela aj ONLINE

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 20 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania. seminár sa súbežne vysiela aj ONLINE

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 27.3.2024 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • účastníci seminára prezenčnou formou sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 10 dní v termíne 28.3.-6.4.2024Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formyPri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program

1. Záverečný účet obce - podstata, obsah, prebytok/schodok, zostavenie podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

2. PRAKTICKÝ PRÍKLAD ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023 - podklad k vyčísleniu prebytku/schodku/zostatku finančných operácií

3. Kontrola účtovných súvzťažností - overenie súladu rozpočtového hospodárenia s účtovníctvom

4. PRAKTICKÝ PRÍKLAD VÝPOČTU DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY

5. Zverejňovanie záverečného účtu obce

6. Obsah záverečného účtu obce:

 • rozbor rozpočtového hospodárenia obce a ich rozpočtových a príspevkových organizácií
 • rozpočtové hospodárenie obce - prebytok/schodok
 • overenie súladu rozpočtového hospodárenia s účtovníctvom 
 • tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 • bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
 • prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
 • údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 • prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 • údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 • finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  • zriadeným a založeným právnickým osobám
  • štátnemu rozpočtu
  • štátnym fondom
  • rozpočtom iných obcí
  • rozpočtom VÚC
 • hodnotenie plnenia programov obce

7. Príklady rozpočtového hospodárenia za rok 2023

8. Rezervný fond a peňažné fondy - tvorba, použitie, účtovanie, evidovanie 

9. Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov

Materiál: vzor Záverečného účtu, vzor výpočtu dlhu a dlhovej služby, vzory uznesení

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Materiál posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk