Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

VIDEOZÁZNAM:
Aktuálna legislatíva na ochranu osobných údajov (GDPR) v praxi samospráv

Začiatok seminára15.01.2024 - 06:00
(Pondelok )
Koniec seminára31.01.2024 - 23:30
(Streda )
Začiatok prezentácie 15.01.2024 - 06:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania14.01.2024 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • ZÁZNAM z online seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľ seminára
 • máte nového zamestnanca, ktorý sa potrebuje preškoliť v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR)?

 • ponúkame možnosť absolvovať seminár vo vybranom termíne v podobe VIDEOZÁZNAMU z online seminára, ktorý sa pôvodne konal dňa 18.4.2023 - v tejto oblasti nenastali žiadne legislatívne zmeny

 • Po splnení podmienky dlžky pozerania bude účastníkovi zaslané emailom potvrdenie o absolvovaní seminára (viď. program). POTVRDENIE je potrebné mať napríklad na preukázanie splnenia podmienok k žiadosti o pripojenie do IS MV SR – Centrálna ohlasovňa a REGOB/Register adries.

Obsah
Otázky na seminár (lektora)
 • nové otázky nie je možné položiť vzhľadom na to, že ONLINE seminár sa konal dňa 18.4.2023

 • súčasťou VIDEOZÁZNAMU sú otázky položené od účastníkov počas online seminára

Pokyny na Videozáznam

VIDEOZÁZNAM bude sprístupnený v termíne 15. - 31. 1. 2024 (6:00 – 23:59 h.)

Dôležité pre Vás je:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete videozáznam pozrieť.

 • Seminár si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Seminár nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.

Pokyny na spustenie VIDEOZÁZNAMU + MATERIÁL: 

 • dňa 15.1.2024 najneskôr do 9:00 hod. dostanete email: Pokyny na spustenie VIDEOZÁZNAMU + MATERIÁL 15.01.-31.01.2024

 • 1 osoba = 1 email = 1 prístup na spustenie

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia a TLAČIDLO (LINK) na spustenie. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch.

 • V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup.

Technické požiadavky
 • pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení

 • stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte

 • ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme

 • na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

  • Microsoft Edge (odporúčame najmä pri WINDOWS 8)

  • Mozilla Firefox

  • Google Chrome

  • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

 • v prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača

 • POZOR!, Ak sa Vám nezobrazí okno seminára a píše Vám okno chybové hlásenie (napr. error), pravdepodobne máte máte na pracovisku zamestnávateľom zablokovanú web stránku www.vimeo.com. Je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup online prenos. Službu ktorú využívame na prenos seminára je www.vimeo.com

Program
 • Prehľad zákonných povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov  - právny stav v roku 2023

 • Najčastejšie nedostatky samospráv pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie

 • Aktuálne usmernenia, metodiky a stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov SR

 • Bezpečnostná dokumentácia obce: kto, čo, ako, dokedy

 • Zodpovedná osoba obce – skúsenosti z praxe

 • Kamerové systémy - pravidlá prevádzkovania, časté pochybenia, prístup k záznamu

 • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch, kontrola dochádzky, biometria

 • Prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy

 • Kopírovanie a skenovanie úradných dokladov

 • Nahliadanie do dokumentácie – princípy anonymizácie a možnosti prístupu tretích strán

 • Zmeny pravidiel nastavenia cookies

 • Monitorovanie súkromia zamestnanca na pracovisku (e-maily, telefonáty) a možnosti právnej obrany

 • Vyhotovovanie a šírenie fotografií, zvukových nahrávok a videozáznamov

 • Obecné noviny, rozhlas, sociálne siete – pravidlá zverejňovania podobizní, prejavov osobnej povahy a ďalších citlivých údajov

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia VIDEOZÁZNAMU. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online - VIDEOZÁZNAM

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk