Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA - ZRUŠENÁ:
Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl, MŠ a všetky typy škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa

Začiatok seminára12.06.2024 - 09:00
(Streda )
Koniec seminára12.06.2024 - 13:30
(Streda )
Začiatok prezentácie 12.06.2024 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania03.06.2024 - 23:59
(Pondelok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

Všetky školy, MŠ bez ohľadu na ich zriaďovateľa

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • materské školy

 • základné školy

 • stredné školy

 • súkromné školy

 • cirkevné školy

 • všetky školy bez ohľadu na ich zriaďovateľa
Cieľ seminára
 • lektor bude prednášať zmeny právnej úpravy, ktoré nastali pre materské školy od 1.1.2021 a súčasne zmeny právnej úpravy, ktoré nastali pre všetky školy od 1.1.2022 a od 1.9.2023.

 • v prednáške lektor uvedie najčastejšie pochybenia riaditeľov pri aplikácii zmenených právnych predpisov, ktorých nedodržanie môže znamenať vyvodenie pracovnoprávneho postihu voči riaditeľovi školy ako štatutárovi za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a viesť k jeho odvolaniu zriaďovateľom ako aj návod, ako sa takýchto pochybení vyvarovať.
Obsah
 • seminár začína PRESNE o 9:00 h. preto prosíme o dochviľnosť, nakoľko sa seminár súbežne vysiela aj ONLINE

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 20 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania. seminár sa súbežne vysiela aj ONLINE

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 12.6.2024 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • účastníci seminára prezenčnou formou sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formyPri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program

1. Prehľad orgánov štátnej správy v školstve po zmene zákona

2. Prehľad kompetencií riaditeľa ZŠ ako správneho orgánu.

3. Prehľad kompetencií riaditeľa materskej školy vo veci predprimárneho vzdelávania.

4. Prehľad kompetencií riaditeľa cirkevnej školy a súkromnej školy – osobitná úprava.

5. Vzťah správneho poriadku, školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve.

6. Priebeh správneho konania- základné pravidlá.

7. Začatie správneho konania, účastníci konania.

8. Rozhodovanie , náležitosti rozhodnutia.

9. Doručovanie rozhodnutí riaditeľov.

10. Postup riaditeľa školy po podaní odvolania.

11. Postup obce (školského úradu) po podaní odvolania.

12. Najčastejšie pochybenia riaditeľov pri rozhodovaní.

13. Aplikácia zákona o rodine v správnom konaní na škole.

14. Praktické príklady pochybení z praxe súdov a prokuratúry.

15. Vzory rozhodovacej činnosti.

16. Odpovede na otázky

Materiál: Účastníci školenia obdržia aktuálne vzory rozhodovacej činnosti školy v správnom konaní

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Materiál posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk