Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

PREZENČNÁ FORMA:
STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Začiatok seminára11.06.2024 - 09:00
(Utorok )
Koniec seminára11.06.2024 - 13:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 11.06.2024 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania09.06.2024 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký PREZENČNÝ seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí;

 • výkonný zamestnanci obcí, ktorí pracujú na úseku životného prostredia alebo na stavebnom úrade.

Cieľ seminára

Lektorka vyzdvihne podstatné zmeny v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizácií a to:

 • Zmena vlastníctva verejných vodovodov a verejných kanalizácií – nové povinnosti stavebníka v územnom konaní a kolaudačnom konaní, ak nie je subjektom verejného práva

 • Nútená správa po novom (keď vlastník VVaVK nevie  zabezpečiť ich odborné prevádzkovanie)

 • Zriadenie pásma ochrany  vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie v extraviláne zo zákona

 • Aký je súčasný právny stav pri budovaní vodovodných prípojok a kanalizačných prípojok

Obsah
 • seminár začína PRESNE o 9:00 h. preto prosíme o dochviľnosť, nakoľko sa seminár súbežne vysiela aj ONLINE

 • minimálny počet účastníkov na uskutočnenie seminára prezenčnou formou je 10 osôb

 • v prípade, že sa nenazbiera dostatočný počet účastníkov, seminár prezenčnou formou bude zrušený z organizačných dôvodov a účastníci z prezenčnej formy budú presunutí na ONLINE formu. Informáciu o prípadnom zrušení a presunutí dostanú účastníci emailom min. 1 deň pred konaním seminára

 • prosíme účastníkov, aby nás v prípade Vašej neúčasti na prezenčnej forme minimálne 1 deň vopred telefonicky / emailom informovali. Odhlásenie zo seminára elektronickou formou je možné len do uzavretia prihlasovania. seminár sa súbežne vysiela aj ONLINE

Otázky na seminár (lektora)
 • otázky je potrebné posielať VOPRED cez FORMULÁR NA OTÁZKY 11.6.2024 (kliknite na názov formulára). Formulár cez tento LINK sa uzatvára 2 dni pred konaním seminára; 

 • účastníci seminára prezenčnou formou sa môžu pýtať aj počas samotného výkladu lektora;

 • na záver seminára bude lektor odpovedať na otázky poslané ONLINE.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník na prezenčnú formu získava aj AUTENTICKÝ ZÁZNAM z ONLINE seminára, ktorý bude sprístupnený od nasledujúceho dňa po dobu 7 dní (vrátane víkendu)Záznam z ONLINE seminára dostane každá prihlásená osoba na seminár, ktorá sa fyzicky zúčastní prezenčnej formyPri neúčasti na prezenčnom seminári Vám záznam nebude poslaný.

 • Po skončení seminára (max. do 1 h.) bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamu.

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Program
 • Čo je vodná stavba? Čo je všeobecné užívanie vôd, na ktoré nie je potrebné povolenie?

 • Povinnosti obce v rámci preneseného výkonu štátnej vodnej správy.

 • Konanie o vydaní povolenia na odber podzemných vôd

 • Vydávanie záväzných stanovísk orgánom štátnej vodnej správy okresných úradov k investičným projektom pri stavebnej činnosti v obci

 • Individuálne systémy odvádzania odpadových vôd: žumpy a malé čistiarne odpadových vôd. Povinnosti vlastníka malej čistiarne odpadových vôd

 • Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií (podľa legislatívnych zmien v zákone od 1.1.2023 napr. subjekt verejného práva)

 • Oprávnenia na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 • Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (napr. nútená správa, účelová finančná rezerva)

 • Pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie (postup v konaní)

 • Verejná správa na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 • Možnosti financovania výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Na seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Materiál posielame 1 deň pred konaním seminára. Po skončení seminára Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMU z online seminára.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Anna Gaálová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška na PREZENČNÝ seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk