Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

VIDEOZÁZNAM:
Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci

Začiatok seminára25.03.2024 - 07:00
(Pondelok )
Koniec seminára30.06.2024 - 23:30
(Nedeľa )
Začiatok prezentácie 25.03.2024 - 07:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania26.06.2024 - 23:59
(Streda )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 15 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta
Typ seminára
 • ZÁZNAM z online seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • primátor / primátorka, starosta / starostka

 • hlavný kontrolór / hlavná kontrolórka

 • poslanci obecného / mestského zastupiteľstva

 • zamestnanci, ktorý robia sa danou problematikou

Otázky na seminár (lektora)
 • nové otázky nie je možné položiť vzhľadom na to, že ONLINE seminár sa konal dňa 13.3.2024

 • súčasťou VIDEOZÁZNAMU sú otázky položené od účastníkov počas online seminára v počte 34 otázok. Tieto otázky/odpovede sú Vám k dispozícii. 

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Pôvodne sa tento ONLINE seminár konal dňa 13.03.2024. Pokiaľ nenastanú legislatívne zmeny, seminár zo záznamu je stále aktuálny.

Po prihlásení Vám bude zaslaný email: Pokyny na spustenie VIDEOZÁZNAMU + MATERIÁL 25.03.-30.06.2024 - Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci. Prosíme obratom o uhradenie poplatku.

Zobrazenie VIDEOZÁZNAMU je v termíne od 25.3. – 30.6.2024 (7:00 – 23:59 h.)

VIDEOZÁZNAM bude pre každého účastníka sprístupnený len po dobu 10 dní. Tento čas Vám začne plynúť až od prvého spustenia (udelenia súhlasu na stránke). Je na účastníkovi, kedy si seminár prvý krát spustí v termíne zobrazenia 25.03. - 30.06.2024

Dôležité pre Vás je:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete videozáznamy pozrieť.

 • Seminár si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Seminár nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.


Rozsah celého autentického záznamu (zahŕňa aj cca. 5 min. organizačný úvod, 1x15 min. 1. prestávka a 1x10 min. 2. prestávka a otázky/odpovede): 4:32:52 h.

Technické požiadavky
 • - pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

  - stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

  - ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

  - na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

- POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 1. Odmeňovanie starostu obce: určenie, valorizácia, navýšenie a zníženia platu

 2. Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce: určenie rozsahu úväzku, zmena úväzku počas funkcie, plat a odmena

 3. Odmeňovanie zástupcu starostu obce – dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie

 4. Odmeňovanie zástupcu starostu obce – krátkodobo uvoľneného na výkon funkcie

 5. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

 6. Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva

 7. Interpretačné problémy - ako je možné oceniť funkcionárov za náležitý výkon práce,  zásady odmeňovania poslancov a členov komisií, odmeny sobášiacich, kolektívna zmluva a hlavný kontrolór

Doplňujúce informácie

Po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene je zahrnuté: VIDEOZÁZNAM z online seminára, honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online - VIDEOZÁZNAM

Prednášajúci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška na VIDEOZÁZNAM

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk