Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

VIDEOZÁZNAM:
Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí v súlade so zákonom o eGovernmente

Začiatok seminára22.04.2024 - 07:00
(Pondelok )
Koniec seminára30.06.2024 - 23:30
(Nedeľa )
Začiatok prezentácie 22.04.2024 - 07:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania26.06.2024 - 23:59
(Streda )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 15 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta
Typ seminára
 • ZÁZNAM z online seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • riaditelia / riaditeľky základných škôl a stredných škôl bez ohľadu na právnu subjektivitu

 • riaditelia / riaditeľky materských škôl bez ohľadu na právnu subjektivitu

 • zamestnanci v materských, v základných a v strených školách 

Otázky na seminár (lektora)
 • nové otázky nie je možné položiť vzhľadom na to, že ONLINE seminár sa konal dňa 11.4.2024

 • súčasťou VIDEOZÁZNAMU sú otázky položené od účastníkov počas online seminára v počte 37 otázok. Tieto otázky/odpovede sú Vám k dispozícii. 

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Pôvodne sa tento ONLINE seminár konal dňa 13.03.2024. Pokiaľ nenastanú legislatívne zmeny, seminár zo záznamu je stále aktuálny.

Po prihlásení Vám bude zaslaný email: Pokyny na spustenie VIDEOZÁZNAMU + MATERIÁL 22.04.-30.06.2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky - vydávanie rozhodnutí. Prosíme obratom o uhradenie poplatku.

Zobrazenie VIDEOZÁZNAMU je v termíne od 22.04. – 30.06.2024 (7:00 – 23:59 h.)

VIDEOZÁZNAM bude pre každého účastníka sprístupnený len po dobu 10 dní. Tento čas Vám začne plynúť až od prvého spustenia (udelenia súhlasu na stránke). Je na účastníkovi, kedy si seminár prvý krát spustí v termíne zobrazenia 22.04. - 30.06.2024

Dôležité pre Vás je:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete videozáznamy pozrieť.

 • Seminár si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Seminár nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.

 


Rozsah celého autentického záznamu (zahŕňa aj cca. 5 min. organizačný úvod, 1x15 min. 1. prestávka a 1x10 min. 2. prestávka a otázky/odpovede): 5:23:12 h.

Technické požiadavky
 • - pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

  - stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

  - ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

  - na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

- POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • Elektronická schránka školy pre právne postavenie OVM

 • Elektronická schránka zákonného zástupcu, právne postavenie FO, alebo PO (CDR)

 • Zákonné povinnosti platné pre vydávanie rozhodnutie orgánu verejnej moci v el. podobe

 • Základné náležitosti rozhodnutí v elektronickej podobe

 • Autorizácia rozhodnutí riaditeľa školy

 • Doručovanie rozhodnutí ak má účastník schránku aktivovanú na doručovanie, doručovanie rozhodnutí v prípade el. schránky, ktorá nie je aktivovaná na doručovanie

 • Vyznačenie právoplatnosti

 • Kontroly

 • Odpovede na zaslané ONLINE otázky

Doplňujúce informácie

Po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene je zahrnuté: VIDEOZÁZNAM z online seminára, honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online - VIDEOZÁZNAM

Prednášajúci

Ing. Erika Kusyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška na VIDEOZÁZNAM

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk