Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

ONLINE FORMA:
Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z

Začiatok seminára20.06.2024 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára21.06.2024 - 14:00
(Piatok )
Začiatok prezentácie 20.06.2024 - 08:45
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania19.06.2024 - 13:00
(Streda )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 50 € / osoba
Poplatok nečlen70 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • 2-dňový ONLINE seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • obce, mestá

 • školy, MŠ

 • organizácie zriadené samosprávou – pôvodcovia archívnych dokumentov

Otázky na seminár (lektora)
 • Otázky môžete posielať počas online seminára cez FORMULÁR NA OTÁZKY, ktorý bude sprístupnený každý deň od 9:30 hod. a nachádzať sa bude pod oknom seminára (v spodnej časti stránky). 

 • Prosíme, otázky posielajte len v prípade, ak Vám niečo nie je jasné z výkladu seminára. Nepredbiehajte výklad lektora, počúvajte a až následne sa pýtajte. Pokiaľ lektor usúdi, že otázka bola zodpovedaná počas výkladu, odpovedať na ňu samostatne nebude.

 • V závere seminárov bude vyhradený priestor na ich zobrazenie na obrazovke, prečítanie a zodpovedanie lektorom pre všetkých zúčastnených. Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy a dodatočne reagovať / upravovať otázku.

 • Aby zbytočne nedochádzalo k rovnakým položeným otázkam, účastníci seminára si môžu položené otázky vo formulári priebežne pozerať cez záložku „Prehľad otázok”.

Pokyny na ONLINE seminár (LIVE)
 • online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

 • dňa 19.06.2024 najneskôr do 10:00 hod. dostanete email s názvom: POKYNY na spustenie 2-dňového ONLINE seminára + MATERIÁL - 20.-21.06.2024 - Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z;

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu - LINK BUDE PLATNÝ NA OBA DNI. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch;

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá). Seminár si môžete spustiť aj na tablete príp. mobile;

 • po sprístupnení SEMINÁRA oba dni od 8:45 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, ikona sa nachádza v okne v strede (po otvorení LINKU nižšie na stránke - posuňte sa)! Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. Skontrolujte si zvuk, po pripojení počas úvodnej obrazovky bude hrať hudba a uistite sa, že spojenie je funkčné; Ak sa pripájate prvý krát, prosíme nenechávajte si to vo vlastnom záujme na poslednú chvíľu.

 • v prípade potreby, ak sa stane, že Vám niečo nefunguje obratom volajte Ing. Ivana Koprdu - 0903 484 542
Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Prihlásený účastník z 2-dňového ONLINE seminára získava z každého dňa AUTENTICKÝ ZÁZNAM. Oba záznamy budú sprístupnené 14 dní (vrátane víkendov) v termíne 22.06. - 05.07.2024 (vrátane). Získanie ZÁZNAMOV nie je podmienené pripojením sa na ONLINE seminár. Záznamy dostanú automaticky všetky prihlásené osoby na seminár. 

 • Je na účastníkovi, či sa pripojí na ONLINE seminár alebo si pozrie seminár iba zo ZÁZNAMU (príp. využije obe možnosti).

 • V závere posledného dňa t.j. 21.06.2024 bude prihlásenému účastníkovi na seminár automaticky poslaný nový email s názvom: Pokyny na spustenie ZÁZNAMOV z 2-dňového online seminára - 20.-21.06.2024 - Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z. Bude obsahovať LINK na spustenie záznamov (okná seminárov budú na stránke pod sebou).

DÔLEŽITÉ PRE VÁS JE:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch.

 • Záznam nie je možné uložiť do PC.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás, spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

Právnymi predpismi stanovené povinnosti pôvodcov - zákon 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov v praxi

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 403/2023 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01. 01. 2024)

 • sprísnené požiadavky na priestory registratúrneho strediska

Novela vyhláška Ministerstva vnútra č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu (účinnosť od 1. septembra 2023)

Zmeny v registratúrnych poriadkoch - skrátený registratúrny plán pre mestá, obce ako aj pre školy.

Správa registratúry v praxi:

 • evidovanie a označenie elektronických a listinných záznamov prostredníctvom informačného systému na správu registratúry

 • evidovanie a označenie elektronických a listinných záznamov v klasickom registratúrnom denníku

 • číslo z evidencie – identifikačný znak, znak hodnovernosti

 • agendové evidencie (ako ich chápať v praxi)  – možnosti, odporúčania (spisová zložka)

 • účtovné záznamy - elektronické  a listinné - zmena formátu v praxi

 • tvorba registratúrnych záznamov, tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu,

 • ukladanie registratúrnych záznamov

 • registratúrny znak, znak hodnoty a lehota uloženia – skrátený registratúrny plán v praxi

 • odporúčania na označenie konkrétnych vecných skupín

 • Ukladanie spisov v príručnej registratúre – označenie úložných jednotiek v praxi, elektronická príručná registratúra

 • Registratúrne stredisko - elektronické registratúrne stredisko

 • Odovzdanie spisov do registratúrneho strediska

 • Uloženie agendových spisov, účtovná, personálna, daňová agenda, pedagogická dokumentácia, osobné spisy a osobné zložky žiakov na školách a v školských zariadeniach

 • Ako ukladať stavebnú dokumentáciu

 • Úloha správcu registratúry, prístup k registratúre, ako vyhotovovať výpisy, odpisy, potvrdenia

 • Vyraďovanie záznamov – (ustanovenia zákona a vyhlášky v praxi)

 • Vyraďovanie záznamov – praktický návod

 • Úskalia vyraďovania (možný nesúlad v úložných lehotách v praxi)

 • Nové vzory pre vyraďovacie konanie

 • Osobitné vyraďovacie konanie

 • Povinnosť samosprávy, škôl a samosprávnych organizácií podať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov  elektronicky

 • Odovzdanie archívnych dokumentov do archívov v praxi

 • Štátny odborný dozor v praxi

Doplňujúce informácie

Pokyny na spustenie 2-dňového ONLINE seminára + MATERIÁL 20.-21.06.2024 (LINK bude platný na OBA dni) posielame 1 deň pred konaním online seminára t.j. 19.06.2024 všetkým prihláseným osobám. Po skončení posledného dňa Vám príde podľa pokynov email: Pokyny na spustenie ZÁZNAMOV z 2-dňového online seminára. V prípade, že Vám neprišiel email do doručenej pošty, skontrolujte si záložky REKLAMY, SPAM, NOVINKY atď.

Po prihlásení na seminár Vám príde obratom potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V cene 2-dňového online seminára je zahrnuté: online seminár, záznam z oboch dní (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok za 2-dňový online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za 2-dňový online seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 19.06.2024 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke, ktorá Vám príde obratom po prihlásení).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

PhDr. Verona Nováková, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk