Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

VIDEOZÁZNAM:
Správny poriadok (správne konanie) pre obce

VIDEOZÁZNAM seminár sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára01.07.2024 - 06:00
(Pondelok )
Koniec seminára31.12.2024 - 23:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 01.07.2024 - 06:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania13.12.2024 - 23:59
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 30 € / osoba
Poplatok nečlen70 € / osoba
Voľné miesta
Typ seminára
 • ZÁZNAM z online seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí, primátori miest (najmä novozvolení)

 • zamestnanci obecných (mestských) úradov

 • príslušníci obecných (mestských) polícií, ktorí zabezpečujú agendu v správnom (napr. priestupkovom) konaní

Cieľ seminára
 • Ponúknuť starostom a tiež zamestnancom obce - pracovníkom obecných a mestských úradov výklad správneho poriadku po jeho novelách tak, aby správne konania ktoré patria podľa  ďalších hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho konania.
Otázky na seminár (lektora)
 • nové otázky nie je možné položiť vzhľadom na to, že ONLINE seminár sa konal dňa 13. a 20.6.2023

 • súčasťou VIDEOZÁZNAMOV sú otázky položené od účastníkov počas online seminára v počte 15 otázok. Pani lektorka na otázky č. 1-10 odpovedala písomne priamo vo formulári, 11.-15 zodpovedala ústne. Tieto otázky/odpovede sú Vám k dispozícii. 

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Pôvodne sa tento 2-dňový ONLINE seminár konal dňa 13. a 20.06.2023. V tejto problematike nedošlo do tejto doby k legislatívnym zmenám.

Po prihlásení Vám bude zaslaný email: Pokyny na spustenie VIDEOZÁZNAMOV + MATERIÁL - 01.07.-31.12.2024 - Správny poriadok (správne konanie) pre obce. Prosíme obratom o uhradenie poplatku.

Zobrazenie VIDEOZÁZNAMOV je v termíne 01.07. - 31.12.2024 (6:00 – 23:59 h.).

VIDEOZÁZNAMY budú pre každého účastníka sprístupnené z jedného LINKU len po dobu 10 dní. Tento čas Vám začne plynúť až od prvého spustenia (udelenia súhlasu na stránke). Je na účastníkovi, kedy si seminár prvý krát spustí v termíne zobrazenia 01.07. - 31.12.2024.

Dôležité pre Vás je:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete videozáznamy pozrieť.

 • Seminár si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Seminár nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.


Rozsah jednotlivých videozáznamov:

1. deň - Rozsah celého autentického záznamu (zahŕňa aj cca. 5 min. organizačný úvod, 1x15 min. 1. prestávka ): 3:27:28 h.

2. deň - Rozsah celého autentického záznamu (zahŕňa aj cca. 5 min. organizačný úvod, 1x15 min. 1. prestávka a 1x10 min. 2. prestávka a otázky/odpovede): 2:26:59 h.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Doplňujúce informácie

Po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene je zahrnuté: 2-dňový VIDEOZÁZNAM z online seminára, honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online - VIDEOZÁZNAM

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk