Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.06.2024

VIDEOZÁZNAM:
Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou

Začiatok seminára02.07.2024 - 07:00
(Utorok )
Koniec seminára31.12.2024 - 23:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 02.07.2024 - 07:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania13.12.2024 - 23:59
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 15 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta
Typ seminára
 • ZÁZNAM z online seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

 • zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na úseku napr. školstva a mládeže, stavebného poriadku, miestnych komunikácií, životného prostredia, verejného poriadku a pod. a  do pracovnej náplne ktorých patrí aj agenda prejednávania priestupkov a správnych deliktov

 • príslušníci obecných (mestských) polícií

Cieľ seminára
 • Ponúknuť starostom a zamestnancom obcí (pracovníkom obecných úradov a príslušníkom obecných polícií) výklad zákona o priestupkoch a súvisiacich predpisov tak, aby priestupkové konania a konania o správnych deliktoch, ktoré patria do pôsobnosti obcí, spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho a priestupkového konania.
Otázky na seminár (lektora)
 • nové otázky nie je možné položiť vzhľadom na to, že ONLINE seminár sa konal dňa 6.6.2024

 • súčasťou VIDEOZÁZNAMU sú otázky položené od účastníkov počas online seminára v počte 26 otázok. Na niektoré otázky p. lektorka odpovedala ústne a na niektoré písomne priamo vo formulári. Tieto otázky/odpovede sú Vám k dispozícii.

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Pôvodne sa tento ONLINE seminár konal dňa 6.6.2024.

Zobrazenie VIDEOZÁZNAMU je sprístupnené v termíne 2.7. - 31.12.2024 (6:00 – 23:59 h.). Osoby, ktoré sa prihlásia dostanú email: Pokyny na spustenie VIDEOZÁNAMU + MATERIÁL - 02.07.2024 - 31.12.2024 – Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov obcou

VIDEOZÁZNAM bude pre každého účastníka sprístupnený len po dobu 10 dní. Tento čas Vám začne plynúť až od prvého spustenia (udelenia súhlasu na stránke). Je na účastníkovi, kedy si seminár prvý krát spustí v termíne zobrazenia 11.03. - 30.06.2024.

Dôležité pre Vás je:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete videozáznamy pozrieť.

 • Seminár si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Seminár nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.


Rozsah celého autentického záznamu (zahŕňa aj cca. 5 min. organizačný úvod, 1x15 min. 1. prestávka a 1x15 min. 2. prestávka a otázky/odpovede): 4:07:29 h.

Technické požiadavky
 • - pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

  - stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

  - ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

  - na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

- POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

Od 15. marca 2024 nadobudla účinnosť novela zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zaviedla medzi iným aj zníženie vekovej hranice páchateľa priestupku z 15 na 14 rokov veku.  

Okrem toho neustále pribúdajú nové zákony a novely, podľa ktorých sú obce a mestá povinné prejednávať priestupky a správne delikty (v súčasnosti 30 zákonov). Od januára 2024 sú to napr. nové priestupky týkajúce sa používania pyrotechnických výrobkov. Pre mestá je dôležitý  nový zákon o verejnej osobnej doprave, ktorý definuje priestupky a správne delikty ak ide o porušenie povinností v mestskej autobusovej doprave, a tiež zákon o cestnej doprave pri prevádzkovaní taxislužby. Máme nové priestupky podľa nového zákona o ochrane ovzdušia a obec najnovšie prejednáva napr. aj porušenie zákazu užívania nikotínových vrecúšok.

Ako správne postupovať pri prejednávaní priestupkov a správnych deliktov a ako vymáhať nezaplatené pokuty?

Obce prejednávajú napr. PRIESTUPKY aj na úseku držania psov, na úseku záškoláctva, na úseku ochrany nefajčiarov, stavebné priestupky, priestupky na úseku pohrebníctva, zákona o odpadoch, cestného zákona, vodného zákona a iné.

Orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie o priestupku je obec (starosta) a vydaniu rozhodnutia predchádza správne - priestupkové konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu.

Príslušníci obecnej polície zas ukladajú blokové pokuty a vykonávajú tzv. objasňovanie priestupkov.

SPRÁVNE DELIKTY sú protispoločenské konania uvedené v osobitných zákonoch, ktoré nie sú označené ako priestupok. Iné správne delikty sú založené prevažne na objektívnej zodpovednosti (zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie) a smerujú väčšinou proti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Napríklad ide o správne delikty podľa stavebného zákona, cestného zákona, vodného zákona, správne delikty na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, a pod. Správnym deliktom je aj porušenie VZN obce právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom (§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Správne delikty ako aj priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, t. j. zákon neponecháva na zvážení obce, či  konanie začne alebo nie.

Priestupkové konanie aj konanie o správnom delikte sú osobitnými druhmi správneho konania a je potrebné, aby obce pri ich prejednávaní zachovávali zákonom stanovený postup, a tiež práva a povinnosti účastníkov konania upravené zákonom o priestupkoch, správnym poriadkom  a osobitnými zákonmi.

Obsahová štruktúra:

 • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, pôsobnosť zákona, sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie) 

 • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, rozkazné konanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)

 • Osobitná časť zákona o priestupkoch (priestupky prejednávané obcou v blokovom konaní a objasňovanie priestupkov)

 • Ďalšie priestupky  a iné správne delikty v pôsobnosti obce (právne predpisy mimo zákona o priestupkoch v ktorých je určená príslušnosť obce na prejednanie priestupkov a správnych deliktov);

 • Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, zastavenie konania, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút);

 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku;

 • Protest a upozornenie prokurátora podľa zákona o prokuratúre.

Študijné materiály:

Študijným materiálom je publikácia Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie (v ktorej sú aj VZORY na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov); je možné je možné si ju objednať cez Wolters Kluwer: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS

VZORY je možné po zakúpení knihy stiahnuť ako wordové súbory zo stránky uvedeného vydavateľstva po zadaní hesla, ktoré sa nachádza v publikácii na strane 606.

Okrem toho účastníci dostanú písomné materiály, ktoré v publikácii nie sú, no súvisia s danou témou.

Doplňujúce informácie

Po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene je zahrnuté: VIDEOZÁZNAM z online seminára, honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online - VIDEOZÁZNAM

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk