Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Príprava a realizácia sobášov

Začiatok seminára10.10.2024 - 09:00
(Štvrtok )
Koniec seminára10.10.2024 - 13:30
(Štvrtok )
Začiatok prezentácie 10.10.2024 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania08.10.2024 - 23:59
(Utorok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 16 € / osoba
Poplatok nečlen40 € / osoba
Voľné miesta 40
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia

  • matrikárky

  • všetci, ktorí chcú na sebe pracovať, zlepšovať, inovovať, vymeniť si skúsenosti v tejto oblasti

Obsah

 

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene seminára je zahrnuté: honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj), materiál v elektronickej podobe (príp. v tlačenej podobe) a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni pred konaním seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Anna Hlinková

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk