Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

VIDEOZÁZNAM:
Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z

VIDEOZÁZNAM seminár sa koná v spolupráci s RVC Rovinka, Trenčín a Trnava

Začiatok seminára04.07.2024 - 06:00
(Štvrtok )
Koniec seminára31.12.2024 - 23:30
(Utorok )
Začiatok prezentácie 04.07.2024 - 06:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania13.12.2024 - 23:59
(Piatok )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 50 € / osoba
Poplatok nečlen70 € / osoba
Voľné miesta
Typ seminára
 • ZÁZNAM z online seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • obce, mestá

 • školy, MŠ

 • organizácie zriadené samosprávou – pôvodcovia archívnych dokumentov

Otázky na seminár (lektora)
 • nové otázky nie je možné položiť vzhľadom na to, že ONLINE seminár sa konal dňa 20.-21.6.2024

 • súčasťou VIDEOZÁZNAMOV sú otázky položené od účastníkov počas online seminára 1. deň: 5 otázok a 2. deň: 10 otázok.  Tieto otázky/odpovede sú Vám k dispozícii. 

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

Pôvodne sa tento 2-dňový ONLINE seminár konal dňa 13. a 20.06.2023. V tejto problematike nedošlo do tejto doby k legislatívnym zmenám.

Po prihlásení Vám bude zaslaný email: Pokyny na spustenie VIDEOZÁZNAMOV + MATERIÁL - 04.07.-31.12.2024 - Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z. Prosíme obratom o uhradenie poplatku.

Zobrazenie VIDEOZÁZNAMOV je v termíne 04.07.-31.12.2024 (6:00 – 23:59 h.).

VIDEOZÁZNAMY budú pre každého účastníka sprístupnené z jedného LINKU len po dobu 10 dní. Tento čas Vám začne plynúť až od prvého spustenia (udelenia súhlasu na stránke). Je na účastníkovi, kedy si seminár prvý krát spustí v termíne zobrazenia 04.07.-31.12.2024.

Dôležité pre Vás je:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete videozáznamy pozrieť.

 • Seminár si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Seminár nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.


Rozsah jednotlivých videozáznamov:

1. deň: Rozsah celého autentického záznamu (zahŕňa aj cca. 5 min. organizačný úvod, 1x15 min. 1. prestávka a 1x5 min. 2. prestávka a otázky/odpovede): 4:26:23 h.

2. deň: Rozsah celého autentického záznamu (zahŕňa 1x15 min. 1. prestávka a 1x10 min. 2. prestávka a otázky/odpovede): 4:30:09 h.

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program

Právnymi predpismi stanovené povinnosti pôvodcov - zákon 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov v praxi

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 403/2023 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01. 01. 2024)

 • sprísnené požiadavky na priestory registratúrneho strediska

Novela vyhláška Ministerstva vnútra č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu (účinnosť od 1. septembra 2023)

Zmeny v registratúrnych poriadkoch - skrátený registratúrny plán pre mestá, obce ako aj pre školy.

Správa registratúry v praxi:

 • evidovanie a označenie elektronických a listinných záznamov prostredníctvom informačného systému na správu registratúry

 • evidovanie a označenie elektronických a listinných záznamov v klasickom registratúrnom denníku

 • číslo z evidencie – identifikačný znak, znak hodnovernosti

 • agendové evidencie (ako ich chápať v praxi)  – možnosti, odporúčania (spisová zložka)

 • účtovné záznamy - elektronické  a listinné - zmena formátu v praxi

 • tvorba registratúrnych záznamov, tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu,

 • ukladanie registratúrnych záznamov

 • registratúrny znak, znak hodnoty a lehota uloženia – skrátený registratúrny plán v praxi

 • odporúčania na označenie konkrétnych vecných skupín

 • Ukladanie spisov v príručnej registratúre – označenie úložných jednotiek v praxi, elektronická príručná registratúra

 • Registratúrne stredisko - elektronické registratúrne stredisko

 • Odovzdanie spisov do registratúrneho strediska

 • Uloženie agendových spisov, účtovná, personálna, daňová agenda, pedagogická dokumentácia, osobné spisy a osobné zložky žiakov na školách a v školských zariadeniach

 • Ako ukladať stavebnú dokumentáciu

 • Úloha správcu registratúry, prístup k registratúre, ako vyhotovovať výpisy, odpisy, potvrdenia

 • Vyraďovanie záznamov – (ustanovenia zákona a vyhlášky v praxi)

 • Vyraďovanie záznamov – praktický návod

 • Úskalia vyraďovania (možný nesúlad v úložných lehotách v praxi)

 • Nové vzory pre vyraďovacie konanie

 • Osobitné vyraďovacie konanie

 • Povinnosť samosprávy, škôl a samosprávnych organizácií podať návrh na vyradenie registratúrnych záznamov  elektronicky

 • Odovzdanie archívnych dokumentov do archívov v praxi

 • Štátny odborný dozor v praxi

Doplňujúce informácie

Po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene je zahrnuté: 2-dňový VIDEOZÁZNAM z online seminára, honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Online - VIDEOZÁZNAM

Prednášajúci

PhDr. Verona Nováková, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška na VIDEOZÁZNAM

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk