Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.07.2024

PREZENČNÁ FORMA:
Podvojné účtovníctvo pre obce / mestá, VÚC a ich RO a PO (5-dňový akreditovaný kurz)

Akreditovaný kurz

Začiatok seminára09.06.2025 - 09:00
(Pondelok )
Koniec seminára18.06.2025 - 15:00
(Streda )
Začiatok prezentácie 09.06.2025 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania23.05.2025 - 23:59
(Piatok )


Voľné miesta 40
Typ seminára
 • 5-dňový akreditovaný kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • účtovníkom/ekonómom, ktorí pôsobia na obecných a mestských úradoch, vyšších územných celkoch, školách a školských zariadenia a ostatných rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou/mestom/VÚC.
Obsah

 • 8. jún 2025 (pondelok)

 • 9. jún 2025 (utorok)

 • 16. jún 2025 (pondelok)

 • 17. jún 2025 (utorok)

 • 18. jún 2025 (streda)


Minimálny počet na uskutočnenie AK je 20 osôb

Program
 1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník… 

 2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia, právna úprava rozpočtovej klasifikácie

 3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi

 4. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. a jeho aplikácia v praxi

 5. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

 6. Opatrenie MF SR 12.12.2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, VÚC a ich rozpočtové organizácie, a príspevkové organizácie

 7. Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva / účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /

 8. Rozsiahly materiál na USB - vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...   

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene je zahrnuté: honorár lektorky, pracovný materiál v tlačenej podobe + USB, občerstvenie počas kurzu (bageta, káva, čaj, voda), vystavenie osvedčenia, organizačné a režijné náklady.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr do 23.5.2025 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk