Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 14.04.2024

VIDEO ZÁZNAM:
Správa registratúry pre začiatočníkov v obciach a ROPO (2-dňový kurz od A po Z)

Začiatok seminára13.03.2023 - 10:00
(Pondelok )
Koniec seminára31.03.2023 - 23:30
(Piatok )
Začiatok prezentácie 13.03.2023 - 10:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania12.03.2023 - 23:59
(Nedeľa )
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen60 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • VIDEO Záznam zo seminára

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ , Inštitúcia , Škola

Obsah
Otázky na seminár (lektora)
 • Nové otázky nie je možné položiť vzhľadom na to, že 2-dňový ONLINE kurz sa konal dňa 1.-2.6.2022.

 • Súčasťou VIDEO záznamu sú otázky položené od účastníkov počas online seminára

Pokyny na ZÁZNAM z online seminára

2-dňový VIDEO ZÁZNAM z online seminárov 1.-2.6.2022 bude sprístupnený v termíne 13. - 31. 3. 2023 (10:00 – 23:59 h.)

Dôležité pre Vás je:

 • Rozhodnúť sa na ktorom PC si chcete VIDEO záznam pozrieť.

 • Záznam si môžete pretočiť / pozastaviť / opakovane spustiť po celú dobu sprístupnenia z rovnakého PC a prehliadača, v ktorom udelíte súhlas so spustením.

 • Záznam nie je možné spustiť na 2 rôznych PC / prehliadačoch. Záznam nie je možné uložiť do PC.

 • dňa 13.3.2023 najneskôr do 10:00 hod. dostanete emailom POKYNY na spustenie 2-dňového VIDEO záznamu. Na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je chránený proti zneužitiu a šíreniu.

 • materiál sa nebude posielať emailom, účastník si ho STIAHNE priamo zo stránky, kde budú prebiehať VIDEO záznamy

 • 1 osoba = 1 email = 1 prístup na spustenie

 • email s pokynmi bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia a TLAČIDLO (LINK) na spustenie. Tento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. Oba dni sa nachádzajú na stránke pod konkrétnym LINKOM.

 • V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup.

 • do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie, potrebujete iba reproduktory (príp. slúchadlá);

Technické požiadavky

- pripojenie na internet min. 5 Mbit/s a viac, odporúčame PC pripojiť cez kábel, cez WIFI len v prípade ak máte rýchly, stabilný internet a súčasne nie je na WIFI pripojených viac zariadení;

- stolový PC s externými reproduktormi (monitor s reproduktormi) / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač s najnovšou verziou:

 • Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Google Chrome

 • Internet Explorer - NEODPORÚČAME

- V prípade, že Vám nefunguje spustenie (nenačíta okno seminára) v danom prehliadači (píše Vám napr. overuje sa dostupnosť videa), vyskúšajte druhý prehliadač. V takomto prípade máte starú verziu prehliadača, ktorá nepodporuje zobrazenie / načítanie okna seminára. Je potrebné prehliadač zavrieť a počkať 1 min. a 30 s., aby Vás systém pustil a nevypisovalo Vám, že kód (LINK) sa používa v inom prehliadači. V emaily si skopírujte dlhý LINK (pod tlačidlom) a vložte ho potom do druhého prehliadača.

POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com

Program
 • Zákonný rámec  správy registratúry

 • Tvorba registratúrneho poriadku a plánu -  aktuálne zmeny 2019, 2020

 • Evidovanie listinných a elektronických záznamov, vedenie registratúrneho denníka

 • Tvorba spisu, neelektronický spis, kombinovaný spis, elektronický spis

 • Agendové systémy - možnosti osobitného evidovania

 • Označovanie spisov a záznamov, základné zásady, najčastejšie chyby

 • Ukladanie spisov a záznamov v príručnej registratúre

 • Preberanie spisov a záznamov do registratúrneho strediska

 • Ukladanie spisov a agendových záznamov v registratúrnom stredisku

 • Nové úložné lehoty od 1.2.2022 a 1.9.2022 pre niektoré záznamy patriace do pedagogickej dokumentácie -  vyhláška Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č. 21/2022  -  a jej novela  č. 68/2022  Z. z. 

 • Ukladanie elektronických a listinných účtovných záznamov - nové usmernenie MV SR

 • Agenda odídencov z Ukrajiny, ako súčasť účtovných záznamov - začlenenie do registratúry 

 • Správa záznamov v registratúrnom stredisku

 • Príprava vyraďovacieho konania v súlade so zákonom

 • Výklad §18-20 zákona SNR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

 • Postup pri vyraďovacom konaní:

 • Identifikácia a označenie registratúrnych záznamov

 • Dodatočné určenie vecnosti záznamov, praktický postup

 • Vyhotovenie zoznamov registratúrnych záznamov so znakom hodnoty A

 • Vyhotovenie zoznamov registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty A

 • Návrh na vyraďovanie, zmena v podaní návrhu od 01. 01. 2021

 • Informačný systém elektronického archívu

 • Odovzdanie registratúrnych záznamov  po vyraďovacom konaní do archívu

Doplňujúce informácie

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou. Pozvánka slúži ako účtovný doklad.

V cene seminára je zahrnuté: záznam (podľa pokynov), honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a režijné náklady.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia VIDEO seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM, najneskôr 2 dni PRED SPRÍSTUPNENÍM seminára prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

PhDr. Verona Nováková, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Záväzná prihláška

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk